Skip to main content
Skip to main content.

Mga Pangkaraniwang Uri ng mga Kaso ng Small Claims [pag-angkin na mababang halaga] na May-Sadyang Patakaran

Kung naaksidente kayo sa kotse, maaari mong idemanda ang driver o may-ari nang kotseng tumama sa iyo. Kadalasan, sila rin iyon, ngunit kung minsan ay iba, kayat dapat mong tiyaking pangalanan ang bawat nasasangkot bilang mga defendant. Isipin na hindi ninyo maaaring idemanda ang insurance company.

Maaari kayong magdemanda para sa:
 • pinsala sa pag-aari sa iyong kotse, at
 • pinsala sa katawan ninyo at sa mga sinumang kasama sa kotse.
Kung galing sa ibang state, sa labas ng California, ang driver na siyang dahilan ng aksidente:
 • Iharap ang iyong kaso tulad ng iba pa.

  Tiyaking humiling ng hearing [pagdinig] sa paglipas ng kahit man lamang 70ng araw. Sa ilalim ng pangalan at address ng defendant isulat:

  Serve: Dept. of Motor Vehicles
  Legal Affairs Division
  Legal Office, Third Floor
  2415 First Avenue
  Sacramento, California 95818

 • Bibigyan ka clerk ng copy ng Claim [pag-angkin]
  • Ipadala ang 1ng copy sa Department of Motor Vehicles (DMV) nang registered mail na may kalakip na $2 na tseke. Maari kayong umupa ng isang process server [taga hatid ng papeles ng court] upang maghatid sa DMV. Ipadala ang cop sa:

   Department of Motor Vehicles
   Legal Affairs Division
   Legal Office, Third Floor
   2415 First Avenue
   Sacramento, California 95818

  • Ihatid sa mga driver na tagalabas ng state ang ibang copy pagkatapos ninyo matanggap ang form na "acknowlegement of receipt" [pagkilala ng pagtanggap] mula sa DMV. Tawagan ang departament ng sheriff kung saan naninirahan ang driver o umupa ng process server sa state na iyon para ihatid sa driver.
 • Pagkatapos i-file ang copy ng acknowledgment of receipt mula sa DMV at angProof of Service [katibayan ng paghatid] (SC-104) sa small claims court.

Sa ibabaw

May Bureau of Automotive Repair (BAR), ang California upang hindi ka mapagsamantalahan ng mga repair shop. Kung hindi kayo masaya sa trabahong ginawa sa inyong kotse, maari kang magharap ng reklamo sa BAR.

Kung hindi ninyo nagustuhan ang ginawang pagkumpuni ng kotse:
 • Kausapin ang mismong service manager. Tandaan ang mga tip [payo] na ito:
  • Alamin ang iyong mga karapatan, katulad ng pagpaliwanag ng Bureau of Automotive Repair.
  • Manatiling mahinahon at magalang.
  • Ipaliwanag ang problema at sabihin sa service manager na kung ano sa iyong palagay ang makatwirang areglo.
  • Sabihin sa service manager kung papayag kayona makipag-ayos. Sa bawat pagtatalo, walang tama nang 100%.
  • Kung hindi kayo magkasundo, sabihin sa service manager na maghaharap kayo ng reklamo sa BAR.
 • Paghaharap ng reklamo sa BAR
  • Magharap ng reklamo sa BAR. Tiyaking inyong itago ang lahat ng inyong mga resibo. Maaring hingiin ng BAR ang mga ito.
  • Matapos ninyong iharap ang reklamo, tatangap ka ng postcard na nagsasabi ng inyong case number at ang pangalan ng iyong BAR representative [kinatawan]
  • Ire-review ng supervisor ang reklamo upang makita kung may paglabag ang talyer sa Repair Act o anumang ibang batas.
  • Ire-review ng inyong natalagang BAR representative ang reklamo at makikipag-ugnay sa inyo.
  • Susubukan ng iyong BAR representative na isaayos ang mga bagay-bagay sa talyer para sa inyo.
  • Tatanggap kayo ng mga tawag sa telephone o mga sulat na may-impormasyon tungkol sa iyong kaso sa BAR.
  • Kung hindi kayo magkasundo at may nalabag na batas ang talyer, kukuha ang BAR ng katibayan. Pagkatapos, maaaring magbibigay sila sa talyer ng "Notice of Violation" [pahayag ng paglabag].
  • Sasabihan kayo kung kailan natapos ang inyong kaso.
  • Maaring talagang mapakinabangan ang file [talaan] ng BAR ng inyong claim sa anumang kasong Small Claim na inyong iharap laban sa talyer. Pangkaraniwan na ginagawa ng BAR na maabot ang file kung inyong hilingin na gamit ang form na Small Claims Subpoena.
 • Tandaan: hindi maaring kumatawan sa inyo ang BAR sa korte.

  Mga office ng BAR na field at region: My 40ng field at region office ang BAR sa state of California.

  Maaring kayong makiugnay nang local sa kanila::
  (408) 277-1860 (San Jose office) o
  (800) 952-5210

  Ang kanilang headquarter [puong himpilan] ay sa:
  California Department of Consumer Affairs
  Bureau of Automotive Repair
  10240 Systems Parkway
  Sacramento, CA 95827

Sa ibabaw

Maari kayong magdemanda tungkol sa hindi nabayarang sahod kung hindi kayo nababayaran sa trabahong inyong nagawa. Maaaring mayroon din kayong karapatan sa mga statutory damage [bayad-pinsala ayon sa batas] sa ilalim ng California Labor Code section 203. Kausapin ang inyong small claims advisor para sa pagtulong kung hindi kayo tiyak.

Kung karapat-dapat kayo na gamitin ang serbisyo ng California Division of Labor Standards [kagawaran ng mga pamantayan pampagtrabaho], magharap ng claim sa kanila bago magharap sa small claims court. Makakahanap kayo ng maraming nakakatulong ng impormasyon sa ilan wika sa kanilang website tungkol sa mga batas pampagtrabaho, papaano magharap ng claim, at ibang pagtulong kung hindi kayo karapat-dapat na gamitin ang kanilang serbisyo.

Inyong maaabot ang number pang-impormasyon pangmadla sa

 • (415) 703-5444 (San Francisco division office)
 • (408) 277-3711 (San Jose division office)

Maaari din inyong tawagan ang Minimum Wage [pinakamababang sahod] Hotline [linyang sinasagot nang agaran] sa: 1-888-ASK-WAGE (275-9243).

Sa ibabaw

Maaari ninyong idemanda sa small claims court ang isang sangay ng pamahalaan na local o state. Kung mayroon kayong claim laban sa lunsod o county, ang State of California, o anumang samahang pangmadla ng California, kagaya ng School District, SamTrans, atbp., dapat inyong sundan ang mga kinakailangan ng California Government Code [mga alintuntunin pampamahalaan].

Hindi ninyong maaari idemanda sa small claims court ang pamahalaan na federal.

Upang idemanda ang tangappan ng pamahalaan, kailangan inyong patunayan na:
 • Nagharap ka ng claim sa tanggpang iyon, AT
 • Tinanggihan ng tanggpan ang inyong claim.
  • Kung wala kayong sagot, tinuturing na tinanggihan ang claim pagkalipas ng 45ng araw.

Sa pinakamarami kaso, mayroon kayo lamang ng 6 na buwan upang magharap ng inyong claim sa small claims court kapag tinanggihan ng sangay ng pamahalaan an inyong claim. Magharap ng copy ng inyong sulat ng pagtanggi na kalakip sa inyong small claim sa small claims court.

Upang itanghal ang inyong claim sa sangay ng pamahalaan

Kumuha ng form na official pang-claim mula sa sangay. Maaari din inyong kunin ang form sa website ng sangay.

 • Para sa isang claimn nagmumula sa isang pagtatalo sa isang department [kagawaran] ng pamahalaan ng San Mateo County, maaari ninyong kunin ang claim form dito o sa:

  Clerk of the Board of Supervisors
  400 County Center
  Redwood City, CA 94603

 • Para sa claim laban sa pamahalaan ng lunsod, makiugnay sa City Clerk ng lunsod na iyon.
 • Para sa claim laban sa State of California, pumunta sa web page ng Government Claims Program, o makiugnay sa:

  State Board of Control, Suite 300
  926 "J" Street
  Sacramento, CA 95814

 • Nakakaloob ang mga ibang sangay ng kanilang mga form para sa mga claim laban sa kanila.
Deadline [huling araw] upang iharap ang inyong claim sa sangay
 • Kung napinsala ang inyong pag-aari o nakaranas kayo ng pinsala, may 6 na buwan kayo upang magharap:
 • Kung tungkol sa contract ang inyong claim, may 1ng taon kayo upang magh

Kung inyong makaligtahan ang inyong deadline, maaari kayong humiling ng pahintulot na magharap ng nahuling claim. Makiusap sa isang attorney o sa small claims advisor para sa kanilang pagtulong para dito.

Sasabihin sa inyo ng sangay kung napahintulutan o natanggihan ang inyong claim. Kung wala kayong sagot, tinuturing na tinanggihan pagkalipas ng 45ng araw.

Kung natanggihan ang inyong claim, maaari kayong magharap sa small claims court.

Kung tanggihan ng sangay ang inyong claim o kung wala kayong sagot pagkalipas ng 45ng araw, maaari kayong magdemanda sa small claims court. May 6 na buwan kayo upang magharap sa small claims court mula sa petsa na inihatid ang patalastas nang harapan o ibinuson upang magharap ng claim, Kung hindi kayo makatanggap ng sulat pampagtanggi, may 2ng taon kayo mula sa petsa ng pangyayari. Ngunit huwag kayong umasa na magkaroon ng 2ng taon upang magharap ng inyong claim.

Kapag nagharap kayo, kapareho ang pamamaraan laban sa sinumang ibang defendant sa small claims court. Inyong hihirangin ang sangay pangmadla bilang defendant c/o ng Clerk of the City Council, County Board of Supervisors o ibang lupong nangangasiwa.

Sa ibabaw

Ang pinakapangkaraniwang hindi pagkasundo sa pagitan ng mga landlord [may-ari ng bahay] at mga umuupa ay sa refund [pagsauli ng ibinayad] ng security deposit ng umuupa pagkatapos umalis na ang umuupa sa pinauupahang tirahan. Ang security deposit ay pera na tinanggap ng landlord mula sa umuupa kung sakaling may pinsala sa pag-aari.

May hangganan ang halaga ng security deposit:
 • Kung para sa pag-aari pangtirahan na walang furniture [muebles], maaaring katumbas ang security deposit ng 2nd buwang upa
 • Kung furnished [may muebles] ang tirahan, maaaring sumingil ang landlord ng katumbas ng 3ng buwang upa.
 • Walang kahigpitan sa halaga ng security deposit para sa pag-upa ng pag-aari pangnegosyo.
Dapat nare-refund ang lahat ng mga security deposit. Pinapayagan ng batas ng California ang mga landlord na gamitin ang security deposit ng umuupa para sa 4 na layunin:
 • Hindi nabayaran na upa,
 • Mga late fee [singil pangnahuling pagbayad],
 • Paglinis ng pinauupahang tirahan kapag umalis na ang umuupa - ngunit upang lamang linisin ang tirahan kagaya noon umpisang pumasok ang umuupa, at
 • Pag-ayos ng mga pinsala, maliban sa karaniwang wear and tear [pagluma sa paggamit], na nadulot ng umuupa at mga bisita ng umuupa.
Ang mga panangutan ng umuupa: Patalastasan ang landlord bago umalis.
 • Kung nagbabayad kayo ng upa nang buwanan, kailangang inyong bigyan ang landlord ng 30ng araw na patalastas na nakasulat. Kung hindi ninyo gawain, maaarin singilin kayo ng landlord para sa hindi nabayarang upa. Maliban sa may bagong umuupa na magbabayad ng upa, kailangang inyong bayaran ang 30ng araw na iyon.
 • Kung nagbabayad kayo nang lingguhan, kailangang magpatalastas kayo ng 7ng araw.
Ang pananagutan ng landlord: Suriin ang pinauupahang tirahan at payagan ang umuupa na ayusin ang anumang pinsala.
 • Sa loob ang makatwirang panahon pagkatapos ibinigay o natanggap ang patalastas, dapat abisuhan ng landlord ang umuupa, na nakasulat, ang karapatn na nandoon sa "walk through" (isang "panimulang pagsusuri") kasama ang landlord. Kung gayon, dapat hilingin ng umuupa ang "panimulang pagsusuri" na gawain sa loob ng 2nd linggo bago sa petsa na aalis ang umuupa. Ang layunin ng pagsusuri ay mapayagan ang umuupa ng pagkakataon na ayusin ang anumang pinsala na itinuro ng landlord. Kung hindi maghiling ang umuupa ng "panimulang pagsusuri," kung gayon ligtas ang landlord sa pananagutang ito.
Pagkatapos umalis ang umuupa, may 21ng araw ang landlord upang:
 • Isauli nang buo ang deposit ng umuupan, o
 • Magbuson o iabot nang harapan sa umuupa:
  • Ang isang sulat na nagpapaliwanag bakit nila kukunin ang lahat o bahagi ng deposit,
  • Isang listahan kung magkano ang mga binawas,
  • Pag-refund ng natitirang deposit, at
  • Mga copy ng mga resibo ng mga singil/binawas, maliban sa mas mababa sa $126 o pinaubaya (isinuko) ng umuupa ang kanilang karapatang makakuha ng mga resibo. Kung hindi matapos ang mga pag-aayos sa loob ng panahong 21ng araw, na may mahusay na dahilan, maaaring magpadala ang landlord sa umuupa ng matapat pagtantya ng halaga ng mga pag-aayos. Pagkatapos, sa loob na 14 na araw ng pagtapos ng pag-aayos, dapat padalhan ng landlord ang umuupa ng mga resibo.

Pangkaraniwan na hindi magkasundo ang mga landlord at mga umuupa kung ano ang pangkaraniwang wear and tear o kinakailangang paglilinis. Dapat kaya ng landlord na patunayan ang pagkakailangan at pagkamatwiran ng mga halagang inaangkin, at handa ang mga resibo, pagtantya, saksi, letrato, atbp., upang alalayan ang mga binawas.

Kung hindi isauli ng landlord ang buong halaga ng security deposit ng umuupa sa loob ng 21ng araw na inaatas ng batas, at hindi kasundo ang umuupa sa mga binawas sa deposit;

 • Maaaring sumulat ang tenant sa landlord at ipaliwanag kung bakit dapat sila tumanggap ng mas malaking refund. Dapat magtago ang umuupa ng copy noong sulat para sa kanilang mga record.
 • Kung hindi magkasundo ang landlord at umuupa sa halaga ng isasauling security deposit, maaaring magharap ng kasong small claim ang umuupa laban sa landlord para sa pagsauli ng security deposit. Maaaring magdemanda ang umuupa para sa:
  • Ang halaga ng deposit, AT SAKA
  • Dalawang ulit ng halaga ng security deposit bilang damages [bayad-pinsala]. Maaaring ipagkaloob ng judge sa inyo ang karagdagang damages kung kinuha ng landlord ang deposit nang hindi matapat at hindi dahil sa matapat ng pagtatalo. ( Civil Code section 1950.5(l))

Kung mapagbili ang pinauupahang tirahan habang inuupahan, maaaring may sagutin ang kapwa dati at bagong may-ari sa pagsauli ng deposit kapag umalis ang umuupa, maliban sa sandali ng pagtinda, isinauli ito ng dating may-ari sa umuupa o ilipat ito sa bagong may-ari at patalastasan ang umuupa ng halagang ilinipat o binawas at ang pangalan, address at telephone number ng bagong may-ari.

Sa isang pinagsasamahang tirahan na buwanan ang upa, kung sa simula binayad ng umaalis na umuupa ang kanilang deposit sa kanilang roommate [kasama]. sa pangkalahatan, ang roommate ang may pananagutan sa pagsauli nito. Kung binayad ang deposit nang tuwiran sa lanflord sa pangalang mismo ng umaalis na roommate, dapat bawiin ng umuupa mula sa landlord. Maaaring maging magulo ang mga kalagayan ukol sa mga roommate at dapat may mga nakasulat na kasunduan ang mga landlord at umuupa na malinaw na ipinapaliwanag ang mga karapatan at pananagutan ng lahat ng panig.

Sa ibabaw

Sa pangkalahatan, dapat may-license ang mga contractor sa State of California, Upang malaman kung may-license ang inyong contractor, tumawag (o mag-search online) sa Contractors State License Board (CSLB):

800-321-2752 o (415) 469-6200

Licensed Contractors - Maaari kayong magdemanda sa small claims court o magharap ng reklamo sa CSLB para sa:
 • Trabaho na mali;
 • Trabaho na hindi natapos o natapos nang nahuli;
 • Hindi nabayaran ng mga subcontractor, mga tagatustos ng materyales o nagtatrabaho
 • Hindi sumunod sa inaatas ng building code [alintuntunin pangpagtatayo], hindi kumuha ng mga inaatas na permit [pahintulot], atbp.; o
 • Hindi tutuo, masama o nakalilinlang na advertising [pag-anunsyo].
Mga Contractor na Walang License - Maaari kayong magdemanda sa small claims court o magharap ng reklamo sa CSLB para sa mga kaparehong usapin sa contractor na may-license, at saka pagiging walang license.
 • Labag sa batas ang mag-contract para sa pag-ayos pangtirahan o pag-remodel [baguhin] na walang license para sa higit sa $500 kabilang ang pagtrabaho at mga materyales.
 • Kaya, kung nagsagawa ang contractor na walang license at nagdulot ng pinsala, maaari kayong magharap ng claim para sa pinsalang nadulot ng contractor at humiling din ng 3ng ulit ng halaga ng pinsala.
  • Alalahanin na kung napitlitan kayo dahil sa pinsalang nadulot ng contractor na tanggalin ang lahat na nasagawa at masimula muli, maaari kayong magdemanda para sa lahat ng halaga na inyong nabayaran sa contractor at saka ang halaga ng pagtanggal ng masamang gawain at magsimula muli. Maaari din kayong mag-claim ng 3ng ulit ng halaga ng pinsala hanggat mas mababa ang buong halaga sa $10,000 na hangganan ng mga small claim. (Code of Civil Procedure Sec. 1029.8)
  • Kung mas mataas sa $10,000 ang buong halaga na inyong maaaring idemanda, kailangang magpasya kayo kung pabayaan ang labis na halaga at magdemanda ng $10,000 lamang o iharap ang inyong kaso sa Civil Division, bilang alinman sa isang limited [natatakdaan] civil case (para sa $25,000 o mas mababa) o isang unlimited [hindi natatakdaan] civil case (para mas mataas sa $25,000).
 • Kung mademanda ka ng contractor na walang license, inyong maaaring gamitin bilang ganap na pananggalang ang kalagayang walang license ang contractor basta nagsagawa ang contractor ng gawaing nangangailangan ng license.
 • Maaaring magdemanda ang contractor na walang license para sa gawain para sa isang home improvement contract na para alin hindi inaatas ang isang license (kagaya ng pagkabit ng buong kalakal na hindi magiging pirmihang bahagi ng building).
Kung manalo kayo at hindi kayang magbayad ang contractor na may-license:

Kailangang magbayad ang contractor ng $15,000 na bond upang kumuha ng license. Kaya, kung naglabag ang contractor ng batas pang-license, maaari ninyong idinemanda ang company na may-hawak sa bond sa pamamagitan ng pagpangalanan ng bonding company bilang isang defendant. Maaaring makatulong ito sa mga kalagayan kung saan bangkarota ang contractor (walang pera o mga gamit-yaman) o bumagsak na ang negosyo. Makiugnay sa Contractors State License Board online o sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 321-2752 o (415) 469-6200 upang makuha ang pangalan ng bonding company.

Maaaring makahanap kayo ng makakatulong ng impormasyon para sa mga consumer para sa paksang ito mula sa Contractors State License Board.

Sa ibabaw

Upang magdedemanda para sa masamang seke:
 • Magpadala ng demand letter sa tàong nagbigay ng tseke at ibuson nang certified mail. Sa inyong sulat, hilingin na mabayaran ka ng halaga ng masamang tseke sa pera o money order, sa loob ng 30ng araw. Sa inyong paghingi, maaari din ninyong isama ang bayarin na siningil ng inyong samahan pampananalapi upang ilakad ang masamang tseke (hanggang $25 sa unang masamang tseke, at $35 para sa bawat sumusunod na masamang tseke) at ang halaga ng certified mail para sa demand letter.
 • Mag-hintay ng 30ng araw. Kung hindi kayo mabayaran nang buo sa loob ng 30ng araw mula sa petsa na iinyong ibinuson ang demand letter, sa gayon magharap ng claim sa small claims court. Maaari kayong magdemanda para sa halaga ng tseke, at saka ang statutory damage na 3ng ulit ng halaga ng tseke, hanggang $1,500 na dagdag. (California Civil Code section 1719)
  • Maaari ninyong iharap ang iyong claim kahit na hindi linagdaan ng kabilang panig ang sulat, basta mayroon kayong katibayan ng pagbuson nang certified mail.
  • Alalahanin, kung mas matataas ng halaga sa $10,000, maaari alinman sa inyong ipaubaya (pabayaan) ang anumang mas mataas sa $10,000 o idemanda sa Civil Division para sa buong halaga.
 • Para sa inyong court hearing, dalhin ang
  • Isang copy ng demand letter na inyong pinadala,
  • Katibayan mula sa post office na nagpadala kayo na certified mail at naihatid (o natanggihan),
  • Lahat ng mga papeles na kaugnay sa kaso, kagaya ng mga bank statement [talaan], mga nakasulat na puna sa mga pag-uusap, mga copy ng anumang mga sulat sa o mula sa tàong gumawa ng masamang tseke.

  Hindi ninyo kailangang patibayan na "may kaaalaman" ng gumawa ng tseke na masama ang tseke. Dapat lamang inyong patibayan na hindi inayos ng gumawa ng tseke pagkatapos na patalastasan sya.

Sa ibabaw

Upang idemanda ang isang tao na nag-stop-payment sa iang tseke sa iyo.
 • Magpadala ng demand letter nang certified mail sa tàong gumawa ng tseket. Sa inyong sulat, hilingin na mabayaran ng buong halaga ng tseke sa pera o money order, sa loob ng 30ng araw. Sa inyong paghingi, maaari din ninyong isama ang bayarin na siningil ng inyong samahan pampananalapi upang ilakad ang masamang tseke (hanggang $25 sa unang masamang tseke, at $35 para sa bawat sumusunod na masamang tseke) at ang halaga ng certified mail para sa demand letter.
 • Mag-hintay ng 30ng araw. Kung hindi kayo mabayaran nang buo sa loob ng 30ng araw mula sa petsa na inyong ibinuson ang demand letter, sa gayon magharap ng claim sa small claims court. Maaari kayong magdemanda para sa halaga ng tseke, at saka ang statutory damage na 3ng ulit ng halaga ng tseke, hanggang $1,500 na dagdag. (California Civil Code section 1719)
  • Maaari ninyong iharap ang iyong claim kahit hindi linagdaan ng kabilang panig ang sulat, basta mayroon kayong katibayan ng pagbuson nang certified mail.
  • Alalahanin, kung mas matataas ng halaga sa $10,000, maaari alinman sa inyong ipaubaya (pabayaan) ang anumang mas mataas sa $10,000 o magdemanda sa angkop na Civil Division para sa buong halaga.
 • Para sa inyong court hearing, dalhin ang::
  • Dapat inyong patibayan na HINDI nag-stop-payment ang tàong nag-stop-payment sa tseke upang lutasin ang isang matapat na pagtatalo ninyo. Mga halimbawa ng isang matapat ng pagtatalo ay pagpahayag ng nagsulat ng tseke na hindi inihatid ang mga kalakal, masamang kalagayan, o labis ang pagsingil.
  • Dalhin ang isang copy ng demand letter na inyong pinadala.
  • Katibayan mula sa post office na nagpadala kayo na certified mail at naihatid (o natanggihan),
  • Lahat ng mga papeles na kaugnay sa kaso, kagaya ng mga bank statemen, mga nakasulat na puna sa mga pag-uusap, mga copy ng anumang mga sulat sa o mula sa tàong gumawa ng masamang tseke.

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.