Skip to main content
Skip to main content.

Paano Maging Isang Conservator [tagapag-ingat]

Becoming a Conservator

To become a conservator, you first have to file papers in court. Then you must follow a number of steps and have a court hearing. At the hearing, the judge will decide whether to appoint you conservator.

Sundin ang mga hakbang upang hilingin ang conservatorship sa tao: Detalye

Punan ang:
 • Petition for Appointment of Probate Conservator [pakiusap para sa pagkahirang ng mapapagtibay na tagapag-ingat] (GC-310)
 • Notice of Hearing [patalastas ng paglilitis] (GC-020)
 • Confidential Supplemental Information [lihim na lagdag na impormasyon] (GC-312)
 • Confidential Conservator Screening Form [form sa lihim na pagpili ng tagapag-ingat] (GC-314)
 • Citation for Conservatorship [pagbanggit sa pagiging tagapag-ingat] (GC-320)
 • Duties of Conservator [mga katungkulan ng isang tagapag-ingat] (GC-348)
 • Conservatee’s Information & List of Relatives—*Confidential* [impormasyon at listahan ng mga kamag-anak ng iniingatang tao—*lihim*] (Local Form- PR-1)
 • Capacity Declaration [pagpapahayag ng kakayahan] (GC-335), ), na pupunan ng isang doktor o lisensyadong psychologist. Kapag naaangkop, ilakip ang Attachment to Capacity Declaration (GC-335A)
 • Ex Parte Order Authorizing Disclosure of Proposed Conservatee’s Health Information to Court Investigator [atas na ex parte na nagbibigay kapangyarihan sa paglalantad ng impormasyon sa kalusugan ng mungkahing conservatee sa imbestigador ng court] (GC-336)
 • Maaaring may higit pang mga form kung humihiling ka rin ng para sa conservatorship sa estate. Maaaring gusto mong makipag-usap sa isang abogado upang alamin kung ano pa ang kailangan mo.
 • Kung gusto mong hilingin sa court upang ipaubaya ang mga filing fee [kabayaran sa pagsampa], punan mo rin ang Request to Waive Court Fees [kahilingan upang ipaubaya ang mga kabayaran sa hukuman] (FW-001-GC) at Items 1, 3, 5, at ang case name ng Order on Court Fee Waiver (FW-003-GC). Ang fee waiver [pagpapaubaya sa kabayaran] ay batay sa kinikita ng mungkahing conservatee, hindi sa iyo.
Maaari ding kailangan mo ang:
 • Attachment Requesting Special Orders Regarding A Major Neurocognitive Disorder [kalakip na pakiusap sa mga sadyang atas ukol sa isang pangmalubhang kaguluhan ng kamalayan] (GC-313) at Major Neurocognitive Disorder Attachment to Capacity Declaration [kalakip na pangmalubhang kaguluhan ng kamalayan sa pagpapahayag ng kakayahan] (GC-335A) kung ang dahilan ng conservatorship ay may dementia ang conservatee AT humihiling ka para sa kakayahan na bigyang kapangyarihan sa pangangasiwa sa mga panggagamot na angkop para sa pangangalaga at paggamot sa may dementia, o kung humihiling ka ng kapangyarihan upang ilagay ang mungkahing conservatee sa isang ligtas na perimeter na residential na pasilidad ng pangangalaga sa matatanda.
 • Ex Parte Application For Order Authorizing Completion of Capacity Declaration-HIPAA [ex parte na kahilingan para sa utos na magpapahintulot sa pagkompleto sa pagpapahayag ng kakayahan] (GC-333)
 • Ex Parte Order Re. Completion of Capacity Declaration-HIPAA (GC-334)

Sa tunay na mga kagipitan, maaari kang humiling ng isang pansamantalang conservatorship kung hindi mo mahihintay ang regular na 30 na araw para sa court date sa general conservatorship [pangkalahatang pagiging tagapag-ingat]. Upang magawa ito, may mga pupunan kang higit pang mga form. Basahin sa ibaba para matuto kung paano humiling ng temporary conservatorship [pansamantalang pagiging tagapag-ingat]

Sa ibabaw

Ang orihinal at dalawang mga copy ay para sa court. Ang isang copy ay para sa iyo. Kailangan mong gumawa ng higit pang mga copy pagkatapos mong maiharap ang iyong mga form para sa mga tao na kailangang makatanggap ng patalastas (tingnan ang Step 4).

E-Filing

Kung ihaharap mo ang iyong mga form nang elektronikal (sa pamamagitan ng e-filing), dalawin ang aming e-filing page dahil ang mga tagubilin para sa Steps 2 at 3 ay magkakaiba.

Sa ibabaw

Dalhin ang orihinal kasama ang mga copy sa Clerk’s Office. Ibabalik ng clerk sa iyo ang iyong mga copy na may tatak nang "Filed." Kailangan mong bayaran ang filing fee o ientrega ang iyong mga fee waiver form.

 • Isusulat ng clerk ang petsa ng court hearing sa iyong Notice of Hearing (GC-020). Iyan ang iyong court date [petsa sa court]. Huwag mong kaligtahan ito.

E-Filing

Kung ihaharap mo ang iyong mga form nang elektronikal (sa pamamagitan ng e-filing), dalawin ang aming e-filing page dahil ang mga tagubilin para sa Steps 2 at 3 ay magkakaiba.

Sa ibabaw

Dapat mong "bigyan ng patalastas" ang mungkahing conservatee at ang mga kamag-anak ng mungkahing conservatee. Ibig sabihin nito ay isang tao na 18 o mas matanda—HINDI ikaw—ang dapat "maghatid" (magbigay) ng mga copy ng iyong mga form sa court alinman sa pamamagitan ng sarili o sa koreo sa mga taong iyon upang malaman nila na humihiling ka na maging conservator. Dapat mo itong gawin maski na iniisip mong wala silang pakialam o tumututol sila sa iyo.

Ito ang mga pangkalahatang patakaran sa pagbibigay ng patalastas:
 • Sa hindi lalagpas sa 15 na araw bago ang court date, ihatid ang Petition for Appointment of Probate Conservator [kahiingan sa paghirang ng probate na tagapag-ingat] (GC-310) at ang Notice of Hearing (GC-020).
 • Bigyan ang mungkahing conservatee ng patalastas sa pamamagitan ng sarili.
 • Bigyan ang mga kamag-anak ng mungkahing conservatee ng patalastas sa pamamagitan ng koreo:
  • Asawa o domestic partner [domestikong kinakasama],
  • AsawaMga magulang,
  • AsawaMga may-edad na anak,
  • AsawaMga kapatid,
  • AsawaMga lolo/lola, at
  • AsawaMga may-edad na apo.

Kung hindi mo alam kung nasaan ang isang tao, kailangang hanapin mo sila at hilingin mo sa court na payagan kang magpatuloy sa iyong kaso na hindi mo sila bibigyan ng patalastas. Mag-click para sa mga payo tungkol sa kung papaano hanapin ang isang tao (website ng mga California Court).

Para sa mga kamag-anak na hindi mo mahanap:
 • Isulat ang lahat na ginawa mo na sinubukang hanapin sila, na may mga detalye kung sino ang mga kinausap mo, ano ang mga lugar na pinaghanapan mo sa kanila, mga online na paghanap, ang mga petsa, at kung ano ang mga naging resulta.
 • Susunod, magharap ka ng isang Request to Dispense with Notice [pakiusap upang magpamigay ng patalastas] na kasama ang lahat ng mga detalye ng iyong pagsisikap na mahanap ang mga nawawalang kamag-anak. Hindi umiiral na form sa court, ngunit maaari mong gamitin ang tularan na ito.
 • Iharap ang iyong Request to Dispense with Notice na may blangko na Order Dispensing With Notice [utos sa pagpapamigay ng patalastas] (Form GC-021).
 • Kung pahihintulutan ng judge ang iyong kahilingan, lalagdaan ng judge ang Order Dispensing With Notice at maaari ka nang magpatuloy sa iyong kaso na hindi na magbibigay ng patalastas sa nawawalang (mga) kamag-anak.

Sa ibabaw

 • Para sa personal na paghahatid, ang tao na maghahatid ng mga dokumento (server) [tagapaghatid] ay pupunan at lalagdaan ang Proof of Personal Service of Notice of Hearing [katibayan ng personal na paghahatid ng patalastas ng paglilitis](GC-020(P)) at saka ibibigay ito sa iyo.
 • Para sa paghahatid sa koreo, pupunan at lalagdaan ng server ang Proof of Service by Mail [katibayan ng paghahatid sa koreo] sa page 2 ng (Notice of Hearing (GC-020) at saka ibibigay ito sa iyo.
 • Iharap ang iyong mga katibayan ng paghahatid sa court clerk bago dumating ang iyong court date.

Sa ibabaw

Bago ang court hearing, makikipagkita ang imbestigador ng court sa mungkahing conservatee at:

Gagawin din ng imbestigador ang:

Pagkatapos ng imbestigasyon, magsusulat ang imbestigador ng court ng isang lihim na ulat para sa judge na nagbubuod sa lahat ng impormasyon at kabilang ang:

Sa ibabaw

 • Ipapaliwanag kung paano magkakabisa ang conservatorship sa kanila.
 • Ipapaliwanag kung ano ang mangyayari sa court hearing.
 • Ipapaliwanag ang kanilang karapatan na tumutol (lumaban) sa conservatorship, magkaroon ng isang abogado, humingi ng ibang conservator, at magkaroon ng
 • paglilitis ng jury.
 • Aalamin kung gusto at kung makakapunta ang mungkahing conservatee sa hearing.
 • Kung naniniwala ang imbestigador na hindi maunawaan o makapagbigay ng opinion ang mungkahing conservatee, maaaring ipasya ng imbestigador na kailangang maghirang ang court ng isang abogado na mangangatawan sa mungkahing conservatee.
  • Makipagkita sa iyo bilang mungkahing conservator.
  • Muling suriin ang iyong Petition for Appointment of Probate Conservator (GC-310), muling suriin ang iyong Confidential Supplemental Information (GC-312), at kumuha ng higit pang impormasyon, kung kailangan.
  • Muling suriin, kung kailangan, ang lihim na mga record pangpaggagamot ng mungkahing conservatee.
  • Makipag-usap sa mga kamag-anak, at iba pang tao na maaaring nakakaalam sa mungkahing conservatee at ang kanilang kalagayan, upang isaalang-alang ang impormasyon kapag nag-ulat tungkol sa kung kinakailangan ang conservatorship (o hindi).
  • Mga rekomendasyon tungkol sa iyong kaso, at
  • Anumang mga asikasuhin na mayroon ang imbestigador ng court tungkol sa conservatorship.

Bago ka makipagkita sa judge sa iyong court hearing, kailangang panuurin mo ang isang 20-minutos na video na tinatawag na With Heart: Understanding Conservatorship [may puso: pag-unawa sa pagiging tagapag-ingat] at basahin ang Handbook for Conservators.

Ang pakay ng kailanganin na ito ay upang tiyakin na nauunawaan mo kung ano ang iyong mga katungkulan at mga pananagutan bilang isang magiging conservator kapag hinirang ka ng court. Napakamahalaga na gawin ang hakbang na ito. Hindi ka mahihirang kung wala ito.

Sa ibabaw

Pumunta ka sa iyong hearing sa tamang oras. Ang petsa, oras, at kwarto ng iyong hearing ay makikita sa iyong Notice of Hearing (GC-020).

Dalhin mo sa iyong hearing ang:
 • Order Appointing Probate Conservator (GC-340),
 • Letters of Conservatorship (GC-350, at
 • Lahat ng iyong iba pang mga papeles. Letters of Conservatorship

Note: : Kung hinihiling mong hirangin ka bilang conservator sa estate, maaaring iutos ng court na bumili ka ng bond [garantya] upang tumbasan ang halaga ng estate. Kung may mga katanungan ka tungkol sa bond, makipag-usap sa isang abogado.

Sa ibabaw

Sa hearing, gagawa ang judge ng isang kapasyahan sa iyong kahilingan na mahirang na conservator.

Kung sasang-ayon ang judge na maaari kang maging conservator:
 • Lalagdaan ng judge ang iyong inihandang Order Appointing Probate Conservator (GC-340), at
 • Makukuha mo ang Letters of Conservatorship (GC-350) na dapat mong lagdaan na siyang ibibigay ng court.

Sa ibabaw

Dalhin ang iyong nilagdaang Order Appointing Probate Conservator (GC-340), at ang iyong inihandang Letters of Conservatorship (GC-350) sa Clerk's Office kaagad pagkatapos ng iyong hearing. Ihaharap ng clerk ang kapwa na mga dokumento. Hindi magkakabisa ang iyong pagkahirang bilang conservator hanggang ang iyong Letters of Conservatorship ay hindi naibigay at naiharap.

Note: Kunin mula sa clerk ang kahit man lang 1 na CERTIFIED COPY [pinagtibay na copy] ng Letters of Conservatorship para sa bawat tao o entidad na magkakaroon ng regular na pakikipag-ugnayan sa conservatee.

Sa ibabaw

Pagkaraan ng unang taon, maliban kung iniutos ng court, muling susuriin ng imbestigador ng court ang kaso upang matiyak na nagagampanan mo ang iyong mga katungkulan bilang conservator at ang conservatee ay maayos ang kalagayan. Pagkaraan ng unang taon na iyan, dadalaw ang imbestigador bawat 2 na mga taon o kung kinakailangan ay mas madalas.

Kung sa palagay ng imbestigador ay may problema, susulat sila ng isang ulat sa judge at hihilingin na maghirang ang court ng isang abogado para sa conservatee. Kung matukoy ng judge na hindi ka na maaaring maging conservator, ikaw ay matatanggal.

Sa ibabaw

Paano Humiling ng Temporary Conservatorship [pansamantalang pagiging tagapag-ingat]

Minsan, mayroong emergency [kagipitan] na hindi makapaghihintay na may mahirang na general conservator [pangkalahatang conservator]. Kapag ganito ang mangyayari, maaari kang humiling para sa isang temporary conservatorship. Kailangan mong magpakita ng "good cause," ibig sabihin ay kailangang mayroon kang talagang mahusay na dahilan upang humiling para sa isang temporary conservatorship. Hindi dahil sa ipinapalagay mong mayroong isang emergency ay isaalang-alang na ng batas na ito nga ay isang emergency.

Ang mga temporary conservatorship ay:
 • Kalimitang iniuutos para sa isang fixed na time period, na kadalasan ay 30 hanggang 60 na araw, hanggang may panahon para sa hearing sa general conservatorship.
 • Maaaring sa tao, sa estate, o kapwa.
 • Unang-una upang matiyak ang pansamantalang pangangalaga, pag-iingat, at pag-alalay sa conservatee. Kung ang emergency ay ukol sa estate, ito ay pag-iingat sa mga pananalapi at ari-arian ng conservatee mula sa anumang pagkawala o pagkapinsala hanggang sa ang isang general conservator ay makakapalit sa pamamahala sa estate.

Alalahanin na upang makapagharap para sa isang temporary conservatorship, kasabay nito na kailangan pa rin na magharap ka rin para sa general conservatorship.

Upang makahiling ng isang emergency na temporary conservatorship sa tao:
 1. Punan ang:
  • Lahat ng mga form sa general conservatorship na nakalista dito,  KASAMA ANG
  • Petition for Appointment of Temporary Conservator (GC-111),
  • Notice of Hearing (GC-020) for the temporary conservatorship petition,
  • Letters of Temporary Conservatorship (GC-150) (ang mga nasa itaas na box, kasama ang iyong pangalan, address, pangalan ng kaso, at numero ng kaso),
  • Ex Parte Application for Good Cause Exception to Notice of Hearing on Petition for Appointment of Temporary Conservator [aplikasyong ex-parte para sa pagbubukod sa mabuting dahilan sa patalastas sa paglilitis sa pakiusap para sa paghirang ng pansamantalang tagapag-ingat] (GC-112),
  • Declaration Re. Notice of Ex Parte Application (Local Form PR-9),
  • Order on Ex Parte Application (GC-115), at
  • Order Appointing Temporary Conservator [kautusan sa paghirang ng pansamantalang tagapag-ingat] (GC-141).

  Tiyakin na sa iyong mga papeles, pinayagan mo ang court na malaman na maliwanag kung sinuman (kagaya ng asawa, magulang, may-edad na anak, kapatid, lolo o lola, o may-edad na apo ng mungkahing conservatee) ang tumututol sa iyong pakiusap na mahirang na conservator.

 2. Gumawa ng kahit man lang 3 na mga copy ng lahat ng iyong mga form.
 3. Iharap ang lahat ng iyong mga form sa Clerk’s Office AT ientrega ang iyong kahilingan sa temporary conservatorship sa Probate Clerk's Office.
  • Iharap sa Clerk’s Office ang lahat ng mga form para sa general conservatorship at dalhin ang iyong mga form para sa pakiusap sa temporary conservatorship sa Probate Clerk’s Office upang muling masuri ng imbestigador ng probate court ang iyong pakiusap. Ipinapayo na gumawa ka ng pakikipagtipan upang muling masuri ng imbestigador ng court ang iyong mga papeles bago mo ito dalhin sa clerk. Gumawa ng pakikipagtipan sa pamamagitan ng pagtawag sa Court Investigator’s Office sa: 650-261-5068
 4. Iharap ang iyong pakiusap sa temporary conservatorship sa Clerk’s Office.

  Pagkatapos na muling masuri ng probate investigator ang iyong pakiusap, iharap ang lahat ng iyong mga form sa Clerk’s Office.

 5. Magbigay ng patalastas.

  Sa pinakamaraming mga emergency case, muling susuriin ng San Mateo court ang iyong pakiusap bilang isang ex parte na pakiusap. Ibig sabihin nito ay walang magaganap na court hearing, maliban kung sa palagay ng court ay kailangan, at ang mga kautusan sa temporary conservatorship ay magagawa pagkatapos ng muling pagsuri. Sundin nang maingat ang California Rules of Court, Rules 3.1200-3.1207 at San Mateo Superior Court Local Rule 4.76 carefully.

  Kung muling susuriin ng court ang iyong kaso bilang isang pakiusap na ex parte, kailangang magbigay ka ng patalastas na humihiling ka ng isang temporary conservatorship ng 10 a.m. ng court day bago muling susuriin ng judge ang iyong ex parte na pakiusap. Kailangan mong magbigay ng patalastas, sa pamamagitan ng telepono, fax, nang sarili mo, o ilan pang ibang tamang paraan, ng iyong pakiusap sa:

  • Ang mungkahing conservatee,
  • Asawa o domestic partner [domestikong kinakasama],
  • Mga magulang,
  • Mga may-edad na anak,
  • Mga kapatid,
  • Mga lolo/lola, at
  • Mga may-edad na apo.

  Sa bawat tao na kailangang mabigyan ng patalastas, punan at iharap sa clerk ang Declaration Re. Notice of Ex Parte Application (Local Form PR-9), na nagpapaliwanag kung kailan at paano mo sinabi sa kanila ang tungkol sa pakiusap na ex parte.

  Kung hindi mo napatalastasan ang isang tao tungkol sa pakiusap—dahil hindi mo alam kung nasaan sila, dahil naniniwala ka na maaaring mapanganib sa iyo o sa mungkahing conservatee, o dahil sa iba pang mabuting kadahilanan—ipaliwanag mo iyan sa Form PR-9, sa Item 4. Muli, tiyakin mo na alam ng court kung may nababatid kang sinuman na tumututol sa conservatorship.

  Sa ilang mga kalagayan, magtatakda ang court ng isang regular na petsa ng hearing para sa temporary conservatorship. Sa mga ganoong kaso, na hindi lalagpas ng 5 na araw bago ang court date, dapat na may isang tao na edad 18 o mas matanda, HINDI ikaw, na maghahatid ng Petition for Appointment of Temporary Conservator (GC-111) at Notice of Hearing (GC-020):

  • Sa pamamagitan ng sarili sa mungkahing conservatee.
  • Sa pamamagitan ng koreo sa mga kamag-anak ng mungkahing conservatee:
   • Asawa o domestic partner,
   • Mga magulang,
   • Mga may-edad na anak,
   • Mga kapatid,
   • Mga lolo/lola, at
   • Mga may-edad na apo.

  Ang tao na gagawa nito para sa iyo ay dapat niyang punan at lagdaan ang Proof of Personal Service of Notice of Hearing (GC-020(P)) para sa mungkahing conservatee na inihatid ng sarili niya, at ang Proof of Service by Mail sa page 2 ng Notice of Hearing (GC-020) para sa mga kamag-anak na inihatid ng koreo. Saka mo ihaharap sa court ang mga form na ito ng katibayan ng paghahatid.

 6. Go to your Clerk's Office to pick up your papers, OR go to the court hearing if there is one.

  Kalimitan, muling susuriin ang iyong usapin sa araw ding iyon (sa halip na magtatakda ang court ng isang hearing sa temporary conservatorship). Subalit, kung bibigyan ka ng court ng court date, magpunta sa iyong hearing sa tamang oras. Ang petsa, oras, at kwarto ng iyong hearing ay makikita sa iyong Notice of Hearing (GC-020).

  Dalhin mo sa iyong hearing ang:

  • Order Appointing Temporary Conservator (GC-141), and
  • Letters of Temporary Conservatorship (GC-150), at
  • Lahat ng iyong iba pang mga papeles.
 7. Alamin ang kapasyahan ng judge.

  Kung sasang-ayon ang judge na maaari kang maging temporary conservator, makukuha mo ang:

  • Order Appointing Temporary Conservator (GC-141), at
  • Letters of Temporary Conservatorship (GC-150) na dapat mong lagdaan.

  Magtatakda rin ang court ng hearing tungkol sa general conservatorship.

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.