Skip to main content
Skip to main content.

Idinidimanda ako sa Small Claims Court [Court ng pag-angkin ng mababang halaga]

Idinidimanda ako sa Small Claims Court [Court ng pag-angkin ng mababang halaga]

Kung ikaw ay nademanda sa small claims court, i-click ang paksa para higit pang matuto:

Kung sa iyong palagay ay may utang sa iyo o sasaktan ka ng plaintiff [taong nagdedemanda] sa iyo maaari mo silang idemanda muli (countersue) sa pamamagitan ng pagsampa ng Defendant's Claim [Pag-aangkin ng Nasasakdal] (SC-120). Kung gagawin mo ito nang may sapat na panahon, maririnig ang magkapwang kaso sa parehong panahon. Basahin ang Small Claims home page [pahina pangsalubong] para masiguradong nasunod mo lahat ng patakaran para magsampa ng small claims case. Maaari mo ring basahin I Want to Sue in Small Claims Court [Gusto Kitnag Idemanda sa Small Claims Court]- Para sa mga Plaintiff dahil sinasakop nito ang maraming mga hakbang na iyo ring kakailanganing sundin sa pagsampa ng iyong claim.

Para idemanda pabalik ang plaintiff, sundan ang sumusunod na mga hakbang:

 1. Punan ang iyong mga court form [form sa court]
  • Defendant's Claim at ORDER to Go to Small Claims Court [Pahayag ng Idinemanda sa KAUTUSAN para Pumunta sa Small Claims Court] (SC-120).
  • Kung mayroon higit sa 2 mga plaintiff o 2 mga defendant, punan din Ibang Mga Plaintiff o Mga Defendant (Attachment [Nakakabit] sa Defendant's Claim at ORDER para mapunta sa Small Claims Court) (SC-120A).
  • Kung kailangan mo ng higit pang puwang para mailarawan ang iyong claim at kung anong nangyari, o kailangan mo ng mga witness statement [pahayag ng testigo], maaari mong gamitin ang Declaration [Pagpapahayag] (MC-030).
  • Kung ikaw ay isang negosyo, maaring kailangan mo ring punan ang Fictitious Business Name [Kathang Pangalan Pangnegosyo] (SC-103) pagpapahayag.
 2. Isampa ang iyong Defendant Claim (SC-120) at mga nakalakip
  • Gumawa ng kahit man lamang 2 mga copy ng mga Defendant's Claim (SC-120) at anumang mga nakalakip.
  • Ibaling ang mga orginal at mga copy sa CLerk's Office matatagpuan sa 400 County Center, Room A sa Redwood City.
  • Bayaran ang filing fee.
   • Kung hindi mo kayang bayaran ang fee, iharap sa Clerk's Office ang nakumpletong Request to Waive Court Fees[Hiling na Ipaubaya ang mga Court Fee] (FW-001) ) at Order on Court Fee Waiver[Kautusan sa Pagpapaubaya ng Bayarin sa Court] (FW-003), kasama ang 1 copy ng bawat form.

  Ang court clerk ang magbabalik ng mga copy ng mga Defendant's Claim (SC-120) natatakan ng "Endorsed-Filed"[nasang-ayunan-naharap] at ng may parehong court date [araw ng court] gaya ng Plaintiff's Claim nakasulat sa harap. Iyon ang iyong court trial [paglilitis sa court].

  E-Filing [Pagsampa sa Internet]

  Kung isasampa mo ang iyong mga form sa internet (gamit ang e-filing), puntahan ang aming e-filing page Dahil ang mga tagubilin para sa hakbang #2 ay magiging magkaiba.

 3. Magbigay Paunawa sa Iyong Defendant's Claim

  "Service" ay ang paraang pangbataspara mabigyang paunawa ang sinuman sa court action [usapin sa court]. Ito ay kung sinuman-HINDI ikaw o sinumang iba na nakalista sa kasong ito-nagbibigay ng copy ang iyong court papers [papeles ng court] sa tao, negosyo, o public entity [entidad pangpubliko] na ikaw ay nagsasampa ng isang Defendant's Claim na palaban. Ang plaintiff dapat ang magpapaunawa sa iyo kasama ang Plaintiff's Claim. Ngayon kailangan mo rin gawin ito kasama angDefendant's Claim.

  Ang deadline [taning na oras] na dapat mong ibigay paunawa ang iyong Defendant's Claim (SC-120) ay nakadepende kung kailang mo nabigyang paunawa ang Plaintiff's Claim (SC-100):

  • Kung nakatanggap ka ng copy ng Plaintiff's Claim higit pa sa 10 araw bago ang trial date, kailangan mong magbigay paunawa sa plaintiff kahit man lamang 5 araw bago ang trial.
  • Kung nakatanggap ka ng copy ng Plaintiff's Claim 10 araw o mas mababa before the trial date, you have tobago ng trial date, kailangan mong mag-serve ang plaintiff kahit man lamang 1 araw bago ang trial.
 4. Prepare and go to court

Sa ibabaw

Bawat county sa loob ng California ay may small claims court. Kailangan kang idemanda ng plaintiff sa tamang court. Mag-Click para makita kung saan ang plaintiff ay dapat magsampa ng kaso laban sa iyo.

Maaring makiusap na ipawalang-saysay ang iyong kaso kung nademanda ka sa maling court. Magsulat sa address ng court na makikita sa claim na iyong natanggap at magpaliwanag kung bakit gusto mo ng pagsawalang-saysay. Kailangan mo ring magpadala ng copy ng iyong letter sa kabilang panig at magsampa ng isang proof of mailing [katibayan ng pagpadala] kasama ang court clerk. Maaari mo ring puntahan ang court sa trial date at makiusap na ipawalang-saysay ang iyong kaso.

Kung sang-ayon sa iyo ang court, ipapawalang-saysay ang kaso maliban kung lahat ng mga defendant ay naroroon at sumasang-ayon na magkaroon ng trial

Sa ibabaw

Mag-Click para makita Pumunta sa court »

Kung nademanda ka at hindi ka pumunta sa iyong small claims trial, maaaring magpasok ang court ng hatol laban sa iyo batay sa impormasyon na naibigay ng plaintiff, walang pagdinig sa panig ng iyong salaysay. Ang tawag dito ay "default judgment".

Hindi ka maaaring mag-apela sa ganitong klase ng hatol at magkaroon ng bagong trial hanggang mag-vacate (o itigil) ang default judgement. Kailangan mayroon kang magaling na dahilan sa hindi pagpunta sa iyong trial, tulad ng hindi ka nabigyan tamang paunawa, o nagkaroon ka ng malubhang kagipitan.

May deadline para makiusap sa court na mag-vacate ng default judgment:
 • DI-LALAMPAS SA 30 ARAW mula sa date na pinadala sa iyo ng court clerk Notice of Entry of Judgment [Paunawa ng Pagpasok ng Hatol] (SC-130 o SC-200), O
 • Kung hindi ka nabigyang paunawa ng mabuti kasama ang Plaintiff's Claim (SC-100), mayroon kang 180 ARAW mula sa date iyong nalalaman (o dapat mong nalaman) mayroong hatol laban sa iyo.
Para mag-vacate ng isang default judgment:
 1. Punan ang Notice of Motion to Vacate Judgment and Declaration [Paunawa ng Mungkahi na Alisin ang Hatol at Pagpapahayag] (SC-135).
 2. Ibaling ang mga orginal at mga copy sa Clerk's Office na matatagpuan sa 400 County Center, Room A sa Redwood City.
 3. Bayaran ang filing fee.
  • Kung hindi mo kayang bayaran ang fee, iharap sa Clerk's Office ang nakumpletong Request to Waive Court Fees [Hiling na Ipaubaya ang mga Court Fee] (FW-001) at Order on Court Fee Waiver [Kautusan sa Pagpapaubaya ng Bayarin sa Court] (FW-003), kasama ang 1 copy ng bawat form.
 4. Bibigyan ka ng clerk ng date para sa iyong trial. Sa trial, magpapasya ang judge [hukom] kung ipapawalang bisa ang hatol o hindi.
Maghanda ang magpunta sa iyong court trial:
 • Magdala ng kahit anong nauukol na katibayan na kaya mo sa trial para ipakita kung bakit hindi ka nakapunta sa court sa unang panahon, tulad ng letter mula sa doctor o hospital bill.
 • Kung sang-ayon ang judge sa iyo na mag-vacate (magpawalang-bisa) ng judgment, ang original case ang marahil na maririnig doon din. Maging handa na ipahayag ang iyong panig ng kuwento at iharap ang iyong evidence sa maaayos at sa paraang maigsi ngunit malaman sa panahong iyon.
 • Kung mayroon kang mga testigo para tulungan ang iyong kaso na hindi makakarating, maaari kang makiusap sa judge para sa isang continuance[pagpapaliban] (mas-huling petsa, para magkaroon ka ng masmaraming panahon). Maaaring bigyan ka o hindi ka bigyan ng continuance.

Kung magpasaya ang judge na hindi mag-vacate ng judgement, maaari ka lamang mag-apela ng pagtanggi ng motion to vacate [mungkahi na alisin]. Hindi ka maaaring mag-apela sa judgement laban sa iyo. Kailangan mong magsampa ng appeal sa loob ng 10 araw mula sa kapasyahan ng judge.

 • Para magsampa ng appeal tingnan ang Notice of Appeal [Paunawa ng Pag-apela] (SC-140) at siguraduhing lagyan ng check ang box para sa pag-apela “denial of the motion to vacate the small claims judgment.”[pagtanggi ng mungkahing alisin and mgapag-aangkin ng mababang halaga]
 • Punan ito at isampa ito sa small claims clerk at magbayad ng filing fee (maliban kung nakakuha ka na ng fee waiver order [kautusan na ipaubaya ang bayad]
 • Kung magpasya ang judge na hindi ikaloob ang iyong appeal at hindi mag-vacate ng judgment, ikaw ang may pananagutan sa pagbayad ng judgment.
 • Kung ipagkaloob ang iyong appeal at mag-vacate ng judgment, pangkaraniwang maririnig ang original case doon din. Maghanda na pagpakita ng iyong case. kasama ang kahit anumang evidence na mayroon ka, sa panahon ng iyong trial. Alalahanin, maririnig lamang ang iyong case kung ipagkakaloob ng judge ang iyong appeal.

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.