Skip to main content
Skip to main content.

Family Court Services (FCS) [Mga Serbisyo Ng Hukumang Pangpamilya]

Mag-click sa isang paksa sa ibaba:

Kung ang mga magulang ay may pagtatalo sa custody and parenting time (visitation) [pangangalaga at panahon sa pagiging magulang (pagdalaw)], isasangguni sila ng court sa Family Court Services (FCS) para sa child custody recommending counseling. Ang FCS recommending counseling ay isang bahagi ng court, na sapilitan kung hindi magkasundo ang mga magulang sa isang parenting plan [plano sa pagiging magulang], at libre ang mga serbisyo.

Kung may pakikipagtipan kayo sa FCS, ang kapwa mga magulang ay makikipagkita sa isang FCS professional na tinatawag na "Child Custody Recommending Counselor" [ipinagbibiling tagapayo sa pangangalagang pangbata]. Susubukan ng Child Custody Recommending Counselor na tulungan ang mga magulang na maabot ang isang kasunduan tungkol sa pangngalaga at pagdalaw. Sila ay mga propesyonal sa pangkalusugang pag-iisip at mga social worker na may kasanayan at karanasan sa pamamahala sa mga bata, mga pamilya, at mga usapin sa diborsyo at pangangalaga, kasama na ang karahasan sa tahanan.

Sa mga kaso ng karahasan sa tahanan, maaari kang humiling na makipagkita nang hiwalay sa Child Custody Recommending Counselor, at upang magkaroon ka ng aalalay na tao, o kapwa.

Kung magkaabot sa isang kasunduan ang mga magulang, maaaring makatulong ang sa kanila sa paghahanda sa kasunduan at upang lagdaan ito ng judge upang maging isang court order ito.

Ngunit kung hindi makapag-abot ng isang kasunduan ang mga magulang, ang child custody recommending counseling ay confidential [lihim] pa rin, ngunit dapat na magsulat ang Child Custody Recommending Counselor ng isang ulat at gagawa ng mga mungkahi sa judge. Makakakuha ng mga copy ang kapwa mga magulang, at ang kanilang mga abogado, ngunit mananatili ang ulat sa lihim na bahagi ng court file. Kung mag-abot ng isang kasunduan ang kapwa mga magulang, hindi magsusulat ng mungkahi ang Counselor para sa judge.

Kung gusto mo ng private mediation [pribadong pakikipamagitan] upang subukang makagawa ng isang kasunduan, maaari kang umupa ng iyong sariling mediator [tagapamagitan].

Panuurin ang video tungkol sa Family Court Mediation at Child Custody Recommending Counseling.

Upang malaman ang tungkol sa proseso ng Child Custody Recommending Counseling, basahin ang Child Custody Information Sheet—Recommending Counseling [talaan ng mga impormasyon sa pangangalagang pangbata¬—pagbibilin sa pagpapayo] (FL-313-INFO).

At dalawin ang self-help na page ng Child Custody and Parenting Time upang malaman ang tungkol sa court process [paraan ng hukuman], legal terms [mga pangbatas na katawagan], at makakuha ng mga gamit-yaman upang matulungan ka sa pagbuo ng iyong parenting plan na may pinakamahusay na pakinabang sa inyong mga anak.

Bago ang iyong pakikipagtipan sa child custody recommending counseling, DAPAT mong tapusin ang Parent Orientation Class.

Tutulungan ka ng Parent Orientation na:
 • Alamin kung ano ang maaasahan sa iyong pakikipagtipan sa Child Custody Recommending Counselor (CCRC), at
 • Ihanda ka na mag-isip ng isang parenting plan na pinakamahusay para sa inyong mga anak.

Basahin din ang Parent Handbook upang makakuha ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa logistics [mga gawain], resources [mga gamit-yaman], at pagtulong sa inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong pakikipaghiwalay.

GINAGANAP SA ONLINE ANG PARENT ORIENTATION [panimula pangmagulang] MAAARI NINYONG TAPUSIN SA ANUMANG PANAHON NA PINAKAMAGINHAWA SA INYO, BASTA MAGAWA BAGO SA INYONG APPOINTMENT:ONLINE:

Kung inyong kailangan na magamit ang workshop [pagtuturong pagsasagawa] sa kinaroroonan ng Court o sa komunidad, paki-konsultahin ang Internet Access for the Online Parenting Orientation, o tawagan ang aming opisina para mapadalhan kayo ng listahan ng mga pagpipilian.

Kung napipigilan kayo ng isang kapansanan o kahirapan sa wika upang matapos sa online ang parent orientation, paki-makiugnay sa Family Court Services (FCS) sa 650-261-5080, para sa impormasyon kung papaano maaaring tapusin.

Nagbibigay din ang Family Court Services ng mga sumusunod na serbisyo:
 • Mga kaso ng Recommending Counseling of Guardianship [pagbibilin sa pagpapayo sa pagpangangalaga] para sa mga kahilingan sa pagdalaw- sa pagsasangguni ng Court
 • Recommending counseling para sa mga sumusunod na pakiusap na iniharap sa Juvenile Court [hukumang pangkabataan]:
  • Mga Pag-ampon ng Stepparent [amain/madrasta]
  • Mga Pag-ampon ng Domestic Partner [domestikong kinakasama]
  • Kalayaan mula sa Custody at Control [pangangasiwa]
 • Recommending counseling para sa mga Kahilingan sa Pagpapakasal ng mga Menor de Edad
 • Mga Pakiusap sa Emancipation [pagpapalaya]

Mariing iminumungkahi ng court na lumahok ang mga magulang na may mga usapin sa child custody at visitation sa isang parent education class bago ang court date.

Hindi ito isang sapilitang klase, kagaya ng Parent Orientation Class, ngunit makakatulong sa mga magulang na maintindihan nang mas mabuti kung ano ang pangangailangan ng kanilang mga anak at kung paano matiyak na mapapanatili nila sa isip ang pinakamahusay na pakinabang ng kanilang mga anak sa lahat ng panahon.

Ang Kid's Turn ay may mga workshop para sa mga bata at ng kanilang mga magulang upang tulungan ang mga pamilya na kayahin ang paghihiwalay. Libre ang mga klase para sa mga bata, at sa isang sliding scale [inaakmang singil] para sa mga magulang. Nagbibigay sila ng mga workshop sa Peninsula at South Bay, gayon din sa iba pang mga bahagi ng Bay Area.

Families Change

Isa pang mahalagang gamit-yaman ay ang Families Change - A Guide to Separation and Divorce [nagbabago ang mga pamilya …isang gabay sa paghihiwalay at diborsyo]. Ito ay online na gabay na may 3 na mga version…quot;isa para sa mga magulang, isa para sa mga bata, at isa para sa mga teen at pre-teen.

Image
Families Change - Your Guide to Separation and Divorce

At tingnan din ang kursong Parenting After Separation [pagiging magulang pagkalipas ng paghihiwalay].

Mag-click Local forms »

400 County Center, 2nd Floor,
Redwood City, CA 94063 [Как Directions] [mga patutunguhan]

Numero: (650) 261-5080
Monday - Friday: 8:30 a.m. to 3:00 p.m. (Closed from 12:00 p.m. to 1:00 p.m.)

Para sa mga usapin sa child support, pakitawagan ang San Mateo County Department of Child Support Services sa 1 (866) 901-3212.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.