Skip to main content
Skip to main content.

Mga Serbisyo Ng Interpreter

Ang Superior Court ng San Mateo ay nagbibigay ng mga interpreter at iba pang serbisyo sa wika sa mga taong may limitadong kakayahan sa Ingles, nang sa gayon ay maunawaan nila ang, at makasali sila sa, proseso ng hukuman.
Nagtatalaga ang hukuman ng mga kwalipikadong interpreter ng hukuman - nang walang bayad - para sa lahat ng ipinag-uutos na uri ng kaso:

 • Kriminal
 • Traffic
 • Katarungan sa Mga Juvenile
 • Dependency ng Mga Juvenile
 • Labag sa Batas na Detainer (mga pagpapaalis)
 • Mga kaso ng Suporta sa Bata na pinapangasiwaan ng Departamento ng Mga Serbisyo sa Suporta sa Bata (Miyerkules, 9:00 a.m. at Huwebes, 2:00 p.m.)
 • Mga Restraining Order sa Karahasan sa Tahanan - (Miyerkules, 9:00 a.m. at Biyernes, 9:00 a.m.)
 • Mga Restraining Order sa Pansibil na Panliligalig
 • Probate:
  • Mga Restraining Order sa Nakatatanda o Dependent na Nasa Hustong Gulang (na nauugnay sa pisikal na pang-aabuso o kapabayaan)
  • Guardianship
  • Conservatorship
  • Conservatorship Kaugnay ng Kalusugan ng Pag-iisip (LPS)

IBA PANG URI NG KASO

Nakatuon ang Hukuman ng San Mateo sa pagbibigay ng access sa wika sa lahat ng panig. Gayunpaman, para sa lahat ng iba pang uri ng kaso ng pansibil o pampamilyang batas, depende sa availability ang mga serbisyo ng interpreter.

Pakitandaan: Hindi ka matutulungan ng mga interpreter ng hukuman na punan o ihain ang iyong mga form sa hukuman, at hindi nila masasagot ang mga tanong mo kaugnay ng batas.

Para humiling ng interpreter, sabihan ang filing clerk o mag-click dito.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.