Skip to main content
Skip to main content.

Mediation [pag-ayos upang magkasundo] - Lutasin ang iyong kaso nang out of court [areglo]

Mediation [pag-ayos upang magkasundo]

Ang mediation ay isang paraan upang masubukang malutas ang iyong kaso nang walang judge. Bibigyan ka nito ng pagkakataon upang makiharap at makipag-usap sa kabilang panig, at ng isang neutral [walang kinikilingan] na tao na maaaring makatulong kapwa sa inyo na makaabot ng isang kalutasan.

Maaari mong subukan bago mo iharap ang iyong kaso, habang naghihintay kang pumunta sa court, o sa iyong court date [petsa ng paglilitis].

Bakit mabuti ang mediation?

 • Ito ay kusang ginagawa.
 • Ito ay pangsarilinan at lihim.
 • Maaaring libre ito o napakababa ang gastos.
 • Higit na naibabagay ito kaysa sa court at maaari kang makagawa ng isang kasunduan na naaangkop at mas makabubuti sa iyong kalagayan.
 • Hindi masyadong nakakabahala ito kaysa sa court.
 • Mas marami kang oras.
 • Magiging mas mabilis ito dahil maaaring mas malamang na malulutas ang kaso mo sa mediation ilang mga araw o mga linggo bago ang iyong petsa ng paglilitis (batay sa pagkakaroon).
 • Hindi mo isusuko ang iyong karapatan na magpunta sa court.
 • Dahil pareho kayong magkakasundo, mas malamang na mababayaran ka.
 • Ito ay non-adversarial [hindi pagtatalo]. Matutulungan ka nitong sagipin ang iyong relasyon sa kabilang panig, kagaya ng iyong kapitbahay o ng isang kaibigan.

Libre ang Small Claims Mediation Program ng San Mateo Court.

Mediator [tagapamagitan]

Nagsanay na mga volunteer ang mga mediator [tagapamagitan] na tutulong sa iyo sa iyong kaso. Upang magamit ang programa, sabihin lamang sa judge kapag pumunta ka sa iyong paglilitis. Magkakaroon na ng mga mediator na tutulong sa iyo.

Upang malaman ang higit pa, dalawin ang web page para sa Small Claims Mediation Program o tumawag sa:

 • 650-261-5075 o
 • 650-261-5076.

Kung gusto mong subukan ang mediation bago ang iyong court date, matutulungan ka ng Peninsula Conflict Resolution Center (PCRC) para sa mababang kabayaran. Dalawin ang website o tawagan sa 650-345-7272.

Kung nalutas mo ang isang kaso ng small claims, at gusto mong ipawalang-saysay ang kaso, mag-click para sa Dismiss a Small Claims Case [ipawalang-saysay ang kaso ng small claims] (website ng mga California Court).

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.