Skip to main content
Skip to main content.

Guardianship [pangpangangalaga] - Kumuha ng Tulong at Higit Pang Impormasyon

Tulong sa pangangalaga

Image
Guardianship of the Person Infographic

Mayroong ilang mga hakbang upang maging isang tagapag-alaga. Para sa isang flowchart na nagpapakita sa iyo ng bawat hakbang. i-click ang button sa ibaba.

Guardianship of the Person [pagpangangalaga sa tao]


Self-Prep and File
  • Image
    Self-Prep & File

    Mag-click para sa computer program na makakatulong sa inyo na ganapin ang lahat ng mga form na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga madadaling tanong.

Para sa higit pang impormasyon:

  • Inyong tiyakin na dalawin ang aming pangunahing page pang-guardianship upang makakuha ng impormasyon tungkol sa guardianship.
  • Dalawin ang webpage ng Sacramento Law Library sa Law 101: Guardianship para sa mga video, packet, at higit pa. At pumunta nang tuwiran sa Self-Help Videos page at mag-click sa “Guardianship” upang makita ang higit pa.
  • Dalawin ang mga page ng website ng mga California Court Guardianship upang makakuha ng impormasyon, mga tagubilin, form at higit pa.
  • Pag-aralan ang Local Rules [patakarang local] ng San Mateo Superior Court, Division IV-Probate Department [kagawarang nagpapatibay ng pamana] (Chapter 12), upang malaman ang higit pa kung papaano pinalalakad ang mga kasong guardianship sa aming court.

Tulong Pampananalapi para sa mga Guardian:

Maaari kayong makakuha ng panustos sa bata mula sa mga magulang o tulong mula sa pamaalaan, kagaya ng TANF (Temporary Aid to Needy Families) [pansamantalng pantulong sa mga nangangailangang pamilya], CalWorks, Social Security, Department of Veterans Affairs [kagawaran ng mga usaping pang-veteran], o mga benefit sa Indian Child Welfare Act [batas pangkapakanan ng batang katutubong amerikano]. Makakakuha din kayo ng tulong sa Human Services Department [kagawaran ng mga serbisyong pangtao] ng County of San Mateo.

Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa:

County of San Mateo
Human Services
1-650-363-4000

County of San Mateo
Child Support Services
1-866-901-3212
TTY 866-399-4096
smcdcss@smcgov.org

Social Security Administration
1-800-772-1213
TTY 800-325-0778

Department of Veterans Affairs
1-800-827-1000
TTY 800-829-4833

California Department of Child Support Services
1-866-249-0773 (toll free)
TDD 1-866-223-9529 (toll free)

Alalahanin: Dapat gamitin para sa kapakanan ng bata ang anumang pera na inyong makukuha para sa bata. Maaaring hilingin ng court sa inyo na magharap ng mga ulat paminsan-minsan na nagpapakita magkano ang inyong natanggap na pera para sa bata at papaano na gugol ito. Tinatawag ito na "pag-accounting."

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.