Skip to main content
Skip to main content.

Child Support [pagtustos Sa Bata]

Kung maghiwalay ang mga magulang, ang bawat magulang ay magkapantay na may pananagutan sa pagbibigay ng pangangailangang pangpananalapi ng kanilang mga anak. Kung hindi magkasundo ang mga magulang tungkol sa child support, maaaring makisangkot ang court at gumawa ng atas para sa child support. Karaniwang kinakailangan ang child support hanggang ang mga bata ay mag-18 ang edad (o 19 kung sila ay nasa high school pa nang full time [buong panahon]).

Upang makakuha ng child support order [atas para sa pagtustos sa bata]:

 • Alinman sa mga magulang ay maaaring humiling sa judge na gumawa ng isang child support order. O
 • Alinman sa mga magulang ay maaaring magpunta sa lokal na Department of Child Support Services [kagawaran ng mga serbisyo sa pagtustos sa bata] upang kumuha ng tulong sa pagbubukas ng isang child support case, pagbabayad at pagkokolekta ng mga kabayaran sa child support, o pagpapatupad sa isang child support order na nagawana sa ibang family law case.

Maaari ka ring magsagawa ng isang kasunduan sa kabilang magulang. Upang makakuha ng tulong sa paggawa ng isang kasunduan tungkol sa child support, maaari kang makipag-usap sa Family Law Facilitator [tagapagpadali sa batas na pangpamilya].

Panuurin ang kabanata tungkol sa child support ng Finances After Separation upang malaman ang higit pa tungkol sa child support.

Image
Families Change - Guide to separation & divorce

Mag-click sa paksa sa ibaba upang malaman ang higit pa:

Kung ikaw at ang kabilang magulang ng anak mo ay hindi magkasundo sa child support, isa sa inyo ang kailangang magharap ng mga papeles sa court upang hilingin ito. Maaari ding iatas ang child support bilang bahagi ng isang kaso na ihaharap ng Department of Child Support Services (DCSS). Mag-click sa Help from the San Mateo DCSS.

Upang makahiling na isang court date, mayroon ka dapat (o dapat magsimula) ng isa sa mga uring ito ng mga kaso sa kabilang magulang ng iyong mga anak:
 • Diborsyo o legal na paghihiwalay (dalawin ang aming page para sa impormasyon sa  (dalawin ang aming page para sa impormasyon sa)
 • Parentage [pagkaangkan] (paternity [pagkaama])
 • Domestic violence restraining order [utos sa pagpigil sa karahasan sa tahanan]
 • Pakiusap para sa Custody at Pagtustos sa mga Batang Menor de Edad
 • Kaso ng child support sa Department of Child Support Services

Kung wala kang isang kaso na kagaya ng mga ito at kinakailangan mong magsimula ng isa, o kung hindi mo tiyak, makipag-usap sa Family Law FacilitatorKung kailangan mong tumugon sa mga papeles ng child support na iniharap ng kabilang magulang, gawin mo ito kaagad. Matutulungan ka ng Family Law Facilitator.

Kung mayroon ka ng isa sa mga ganitong uri ng kaso sa San Mateo at gusto mong makakuha ng iyong unang child support order O gustong baguhin ang isang kasalukuyang order, sundan ang mga hakbang na sumusunod:

 • Punan ang isang Request for Order [hiling ng utos] (FL-300). Maaari mong gamitin ang Information Sheet for Request for Order [pahina ng impormasyon para sa hiling ng utos] (FL-300-INFO) para sa impormasyon.
  • Punan mo rin ang Income and Expense Declaration [pagpapahayag ng kita at gastos] (Form FL-150) O ng Financial Statement (Simplified) [pahayag na pangpananalapi (napadali)] (Form FL-155).
   • Basahin ang Which Financial Form — FL-155 or FL-150? (Form DV-570) upang malaman kung maaari mong gamitin ang mas madaling Form FL-155.

   Self-Prep and File

   • Image
    Self-Prep & File

    Mag-click para sa computer program na makakatulong sa iyo na punan ang lahat ng mga form na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga madadaling tanong..
 • Gumawa ng kahit man lang 2 na copy ng lahat ng iyong mga form
 • Iharap ang iyong mga form sa court clerk.
  • Kung hindi mo kaya ang filing fee [kabayaran sa pagharap], humingi ng fee waiver [pagpaubaya ng mga kabayaran] na gamit ang mga form na FW-001 at FW-003.
 • Kunin ang iyong court date.
 • Ihatid ang iyong mga papeles sa kabilang magulang.
  • Isang tao na 18 ang edad o mas matanda, hindi ikaw, ang maghahatid sa kabilang magulang ng copy ng iyong mga papeles. Dapat samahan mo rin ng blankong Responsive Declaration to Request for Order [tumutugon na pagpapahayag upang humiling ng kautusan] (Form FL-320) at blankong Income and Expense Declaration (Form FL-150). Tingnan ang harap ng Form FL-300 upang makita kung inutusan ka ng court na maghatid ng iba pang mga dokumento.
  • Kung inihatid ang iyong mga papeles ng isang tao, dapat nilang matanggap kahit man lang 16 na court day [araw na bukas ang hukuman] bago ang iyong court date.
  • Kung inihatid ang iyong mga papeles sa pamamagitan ng koreo, dapat nilang matanggap kahit man lang 16 na court day at may dagdag na 5 na regular day bago ang iyong court date.
  • Palaging pinapahintulutan ang personal na paghahatid. Ngunit basahin ang Information Sheet for Request for Order [talaan ng Impormasyon sa hiling ng utos] (FL-300-INFO) upang tingnan kung maaari mong ihatid ang iyong mga papeles sa pamamagitan ng koreo.
  • Kung bahagi ng iyong kaso ang Department of Child Support Services (DCSS), kailangang maghatid ka rin sa DCSS.
 • Iharap ang iyong Proof of Service [katibayan ng paghatid].
  • Pupunan ng tao na naghatid ng mga papeles ang isang Proof of Service form: Maaari mong gamitin ang Form na FL-330 kung inihatid ng tao ang iyong mga papeles o FL-335 kung inihatid sa pamamagitan ng koreo.
  • Gumawa ng copy ng natapos na Proof of Service at iharap ang orihinal at ang copy sa Clerk’s Office.
  • Magtago ng isang copy para sa iyong records.
 • Magpunta sa iyong court hearing.
  • Gagamitin ng judge ang natapos na mga Income and Expense Declaration upang magawa ang panuntunan sa child support. Mag-click upang alamin kung paano tinataya ang child support sa California.
   • Maaaring paganahin ng ​​​​​​​Family Law Facilitator ang pagtataya sa child support para sa iyo upang malaman mo kung ano ang aasahan at maihahanda bago ka pumunta sa court.
  • Sa pangkalahatan, ang judge ang mag-aatas ng panuntunan sa child support. Kung hindi ito makakaya ng magulang na dapat magbayad ng tustos, maaari silang humiling para sa isang hardship deduction [pagbawas sa paghihirap]. Bihirang-bihira ang mga hardship deduction, at makakakuha ka lamang nito sa mga bihirang kalagayan.
  • Tiyakin mong makakakuha ka ng isang court order na nagsasaad kung paano mababayaran ang child support, kung kailan magsisimula ang mga pagbabayad, at kung may anumang mga nakaraan na child support (tinatawag na "arrears") na dapat bayaran. Kung may dapat pang bayaran na mga nakaraang child support, alamin kung magkano ang dapat bayaran sa balance [natitirang bahagi] na iyan sa bawat buwan, maliban pa sa buwanan na regular na child support.
 • Pagbabayad at pagkokolekta ng child support
  • Ang tao na inutusang magbayad ng child support ay dapat na magsimulang magbayad alinsunod sa court order.
  • Kung iniutos ng judge na ang mga kabayaran ay kukunin mula sa paycheck ng tao, dapat na may ipapalabas na wage assignment [pagtatakda ng sahod] na mapupunta sa employer [pinagtatrabahuhan] ng tao na iyon. Ang magulang na inutusang magbayad ay may pananagutan sa pagbabayad hanggang sa magsimula ang pag-awas sa sahod (pipigilin at saka direktang babayaran ng employer), na maaaring abutin ng ilang mga linggo.
   • Matutulungan ka ng ​​​​​​​Family Law Facilitator upang ihanda ang isang wage assignment order, na tinatawag na Order/Notice To Withhold Income For Child Support [atas/patalastas sa pagpigil sa kita para sa pagtustos sa bata] (FL-195) at ipaliwanag ang proseso.
  • Kung kailangan mo ng tulong sa pagkolekta ng mga kabayaran sa child support, maaari kang humiling ng tulong sa San Mateo Department of Child Support Services. Mag-click upang alamin kung paano makakuha ng tulong mula sa DCSS.

  Alamin ang higit pa tungkol sa pagkolekta ng isang child support order​​​​​​​ sa pamamagitan ng pagpunta sa website ng mga California Court.

Sa ibabaw 

May libreng mga serbisyo ang San Mateo County Department of Child Support Services para sa lahat ng mga naninirahan sa county upang tumulong sa:

 • Pagbukas ng isang kaso ng child support, kasama na ang pagpatunay sa parentage
 • (paternity) para sa iyong mga anak.
 • Kumuha ng child support order at tulong sa pagkolekta ng mga kabayaran.
 • Pagpatupad sa isang child support order (kasama na ang spousal
 • support kung ito ay bahagi ng iyong kaso) na nagawa sa ibang family law case.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa kanilang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagdalaw sa San Mateo County Department of Child Support Services website.

Sa ibabaw 

May isang statewide formula (tinatawag na "guideline") ang California upang malaman kung magkano ang child support na kailangang bayaran.

Kung hindi magkasundo ang mga magulang sa isang halaga, ipapasya ng judge ang halaga ng child support batay sa guideline calculation [panuntunan sa pagtaya].

Pangunahing isasaalang-alang ng guideline calculation ang:

 • Magkano ang perang kinikita o maaaring kitahin ng mga magulang,
 • Magkano ang iba pang kita ng bawat magulang na natatanggap nila (kagaya ng kita sa upa o kawalan ng trabaho o kapansanan),
 • Gaano karami ang mga anak ng mga magulang na sarili nila,
 • Gaano kadalas ang panahon ng bawat magulang na nagugugol nila sa kanilang mga anak,
 • Ang tax filing status [kalagayan sa paghaharap ng buwis] ng bawat magulang,
 • Pagtustos sa mga anak mula sa iba pang mga pakikipagrelasyon (hindi kasali ang mga step-children),
 • Halaga ng insurance sa kalusugan,
 • Sapilitang mga bayarin sa union, at
 • Sapilitan na mga pag-ambag sa pagreretiro.

Maaaring iutos din ng child support order sa mga magulang upang paghatian ang gastusin sa:

 • Pangangalagang pambata upang makapagtrabaho ang magulang o upang makakuha ng pagsasanay o edukasyon para sa mga kagalingan sa paggawa,
 • Makatuwirang gastos sa pangangailangang pangkalusugan ng mga bata,
 • Paglalakbay para sa pagdalaw mula sa isang magulang papunta sa kabila,
 • Mga pangangailangang pang-edukasyon ng mga bata, at
 • Iba pang mga espesyal na pangangailangan ng mga bata.

Maaaring iutos ng judge ang isang bagay na naiiba kaysa sa halaga na nasa panuntunan sa bihirang mga kaso. Makakatulong ang Family Law Facilitator na maintindihan mo kung ano ang mga uri ng mga kaso na maaaring mga hindi kabilang.

Upang mataya kung magkano ang child support ang maaaring iutos ng judge sa iyong kaso, puntahan ang  California Guideline Child Support Calculator [pangtaya sa panuntunan sa pagtustos sa bata]. Upang maintindihan kung paano pupunan ng impormasyon ang Child Support Calculator, i-download ang User Guide [gabay sa paggamit].

 • Alalahanin na ang paggamit sa Calculator nang saili mo lang ay maaaring nakakalito. Kung hindi mo mailalagay ang mga numero sa mga tamang kalagyan, maaaring mali ang makukuha mong mga resulta. Kaya kumuha ng tulong mula sa ​​​​​​​Family Law Facilitator kung gusto mong makatiyak na tama ang iyong mga pagtaya.

Sa ibabaw 

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.