Skip to main content
Skip to main content.

Abuse & Harassment [abuso & Panggugulo]

Kapag inaabuso o ginugulo kayo, o natatakot kayo na ang isang tao ay maaaring mapanganib sa kanilang sarili o sa iba, maaaring makatulong sa inyo ang restraining order [utos pagpigil]. Pangangalagaan kayo ng restraining order mula sa abuso at/o panggulo sa katawan, damdamin at pananalapi, at pipigilin ang karahasan. May iba-ibang uri ng restraining order-ang inyong kakailanganin uri ay ayon sa inyong kaugnayan sa taong mula kanino inyong kinakailangan ng pangangalaga, at ang uri ng abuso, panggulo, o panganib.

May iba-ibang uri ng restraining order:

Restraining Order sa Abuso ng Matanda o Umaasa Restraining Order sa Karahasan sa Tahanan Mga Restraining Order sa Civil Harassment
[pangugulo pangmamamayan]
Kung 65 o mas matanda kayo, o nasa pagitan ng 18 at 64 at may ilan kapansanan, at biktama kayo ng:
 • Abuso pangkatawan o pampananalapi,
 • Pagpapabaya, pagtalikuran, o pagbubukod, o
 • Pagtatrato na nanakit sa inyong katawan o pag-iisip, o
Inyong gustong pangalagaan ang inyong sarili at inyong pamilya mula sa isang taong:
 • Kaligawan (o dating kaligawan),
 • Inyong asawa (o dating asawa ninyo),
 • Kasamang nagkaanak, o
 • Malapit na kamag-anak (kagaya ng magulang, anak, kapatid, lolo o lola, kabilang ang mga stepparent [magulang-panguman], stepchildren [anak-panguman], stepsibling [kinakapatid], at mga pinagbyanan)
Nag-aalala kayo tungkol sa inyong kaligtasan dahil kayo ay:
 • inii-stalk [sinusundan nang masama],
 • ginugulo,
 • ginahasa, o
 • binabantaan

ng isang tao na wala kayong malapit na kaugnayan, kagaya ng kapit-bahay, kakwarto, o isang taong inyong hindi kilala.
Ang ganitong uri ng utos ay hindi para sa mga taong na nakaligawan o malapit na kamag-anak.

 • Huwag maki-ugnay sa inyo sa anumang paraan
 • Lumayo sa inyo at inyong bahay
 • Umalis sa inyong bahay
 • Huwag maki-ugnay sa inyo sa anumang paraan
 • Lumayo sa inyo, inyong bahay, at inyong trabaho
 • Umalis sa inyong bahay
 • Maaari din gumawa ng mga utos ang court tungkol sa pangangalaga at pagdadalaw sa anak, panustos sa anak, panustos sa asawa, pagbayad ng ilan bayarin, paglipat ng karapatan sa cellphone number, at higit pa.

payments of certain bills, transferring rights to a cellphone number, and more.

 • Huwag maki-ugnay sa inyo sa anumang paraan
 • Lumayo sa inyo, inyong bahay (maliban sa inyong kakwarto), at inyong trabaho

Mag-click upang makita ang chart ng iba-ibang uri ng restraining orders.

Self-Prep and File

 • Image
  Self-Prep & File

  Mag-click para sa isang computer program na makakatulong sa inyo na matuklasan kung anong uring restraining order ang pinakamahusay para sa inyong kalagayan.

MGA RESTRAINING ORDER PANG-CIVIL HARASSMENT

Maaari kayong humling ng restraining order ukol sa civil harassment kung

 • May taong nag-abuso (o nagbantang mag-abuso), naggahasa, nag-stalk o nanggulo nang grabe sa inyo AT
 • Natatakot kayo o naiinis nang grabe o nagugulo, AT
 • Ang taong inyong gustong pigilin ay HINDI:
  • Inyong kabiyak/kasama o dating kabiyak/kasama
  • Nagligawan kayo kailanman
  • Malapit na kamag-anak (kagaya ng magulang, anak, kapatid, lola, lolo, o bayaw/hipag)

  Kung ang taong inyong gustong pigilin AY isa sa ganitong tao (inyong kasalukuyan o dating kabiyak/kasama, isang nakipagligawan, o inyong malapit na kamag-anak), matutuo tungkol sa Mga Domestic Violence Restraining Orders.

Para sa civil harassment restraining order, ang taong inyong gustong pigilin ay MAARING:

 • Isang kapitbahay
 • Isang kakwarto (kung hindi kayo nagligawan)
 • Isang kaibigan
 • Isang kamag-anak na lampas sa dalawang antas ang pagitan, kagaya ng tiya o tiyo, isang
 • pamangkin, mga pinsan at mas malayong mga kamag-anak.
 • Ibang taong hindi inyong malapit na kamag-anak

Maaaring utusan ng restraining order ang tao na nag-aabuso o nanggugulo sa inyo na:

 • Huwang makiugnay sa iyo o sinumang kasapi sa inyong sambahayan.
 • Huwag lumapit sa inyo, inyong anak, o ibang nakatira kasama ninyo, kahit saan ka man magpunta;
 • Iwasan ang inyong trabahuhan, inyong paaralan, o paaralan ng inyong mga anak; at
 • Huwag magkaroon ng baril.

Self-Prep and File

 • Image
  Self-Prep & File

  Mag-click sa isang computer program na nagtatanong ng mga madadaling tanong at tututlong sa inyo na punan ang mga form na kailangan ninyo.

Sa ibabaw

ELDER AND DEPENDENT ADULT ABUSE [ABUSO NG MATANDA AT UMAASANG MAY-EDAD]

Maaari kayong humiling ng restraining order pampag-abuso ng matanda at umaasang may-edad kung:

 • 65ng taon kayo o mas matanda; o
 • Sa pagitan ng 18 at 64 kayo at may tiyak na kapansanan pampag-iisip o pangkatawan na nagpipigil sa inyo na magsagawa ng karaniwang gawain o pangalagaan ang sarili; AT
 • Biktima kayo ng:
  • Abuso pangkatawan o pampananalapi
  • Pagpapabaya o pag-iiwan;
  • Pagtatrato na nanakit sa inyo sa katawan o
  • pag-iisip, o
  • Pagpigil (pagkait) ng caretaker ng mga bagay o serbisyong inyong pangunahing kinakailangan upang hind kayo nagdudusa pangkatawan, pag-iisip, o pangdadamin.

Maaaring utusan ng restraining order ang taong nag-aabuso sa inyon na:

 • Huwang makiugnay sa iyo o sinumang kasapi sa inyong sambahayan.
 • Huwag lumapit sa inyo, inyong anak, o ibang nakatira kasama ninyo, kahit saan ka man magpunta;
 • Iwasan ang inyong trabahuhan, inyong paaralan, o paaralan ng inyong mga anak; at
 • Lumayas sa inyong tirahan kung mayroon kayong karapatan sa batas na tumira doon; at
 • Huwag magkaroon ng baril.

Self-Prep and File

 • Image
  Self-Prep & File

  Mag-click sa isang computer program na nagtatanong ng mga madadaling tanong at tututlong sa inyo na punan ang mga form na kailangan ninyo.

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.