Skip to main content
Skip to main content.

Nagiging Tagapangalaga

Upang maging guardian na legal ng isang bata, (0-18 taóng edad), kailangang magharap kayo ng papeles sa court. Pagkatapos dapat inyong gawain ang ilan hakbang at magdanas ng court hearing [paglilitis]. Sa hearing, magpapasya ang judge kung ihihirang kayong guardian. Mag-click para sa aming pangunahing page pang-guardianship kung inyong gustong malaman ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa guardianship.

Mag-click kung inyong kailangan na magharap ng guardianship para sa batang 18 hanggang 20ng taóng edadpara sa sadyang kalagayan ng kabataang immigrant (website ng mga California Court).

Mahalaga:

Sa karaniwan, inihaharap ang guardianship sa county kung saan nakatira ang bata. Kung mayroon nang mga utos pang-child-custody [pangangalaga pangbata] sa ibang county, dapat kayong magharap para sa guardianship sa county na iyon.

Sundan ang mga hakbang na ito upang humiling ng guardianship ng taong iyon:

Ganapin:
 • Petition for Appointment of Guardian of the Person [kahilingan para paghirang ng tagapag-alaga ng tao] (GC-210) or (GC-210(P)) kung humihiling ng guardianship noong tao lamang
 • Guardianship Petition--Child Information Attachment [pakiusap pangtagapag-alaga--kalakip ang impormasyon ng bata] (GC-210(CA)) (ICWA-010(A))
 • Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act [pampahayag sa ilalim ng batas pang hindi nag-iiba-ibang kapangyarihan at pagpapatupad ng pangangalaga ng bata] (UCCJEA) (FL-105/GC-120)
 • Notice of Hearing [patalastas ng pag-lilitis] (GC-020)
 • Consent of Proposed Guardian [pahintulot ng mungkahing tagapag-alaga], Nomination of Guardian [paghirang ng tagapag-alaga], Consent to Appointment of Guardian [pahintulot ng paghirang ng tagapag-alaga] at Waiver of Notice [pag-ubaya ng patalastas] (GC-211)
 • Duties of Guardian [mga tungkulin ng tagapag-alaga (GC-248)
 • Confidential Guardian Screening Form [form panglihim na pagsusulit ng tagapag-alaga] (GC-212)
 • Notification to Court of Address on Guardianship [patalastas sa court ng kinaroroonan para pagpangangalaga] (локальная форма PR-02)
 • Confidential – Guardianship Declaration [lihim – paghayag pampagpangangalaga] (локальная форма PR-18)
 • Kung inyong gustong hiliingin sa court na ipaubaya ang mga babayaran pampagharap, ganapin rin ang Request to Waiver Court Fees (FW-001-GC) at mga Item 1, 3, 5, at ang pangalan ng kaso sa Order on Court Fee Waiver (FW-003-GC). Batay sa kinikita ng bata ang paubaya, at hindi sa inyo.

Para sa mga totoong emergency, maaari kayong humingi ang pansamantalang guardianship kung hindi kayo makahintay ng kinaugaliang 45ng araw para sa petsa ng court ukol sa pangkalahatang guardianship. Upang gawain ito, mayroon pang mas maraming form na inyong gaganapin. Mag-click sa papaanong humiling ng pansamantalang guardianship sa ibaba para matuto pa.

Self-Prep and File

 • Image
  Self-Prep & File

  Mag-click para sa computer program na makakatulong sa inyo na ganapin ang lahat ng mga form na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga madadaling tanong.

Sa ibabaw

Para sa court ang original [kauna-una]. Para sa inyo ang isang copy. Para sa ibang tao ang ibang copy na tatanggap ng patalastas (tingnan ang Step 4). Maaaring kailangan na gumawa kayo ng karagdagang copy pagkatapos iharap mo ang inyong mga form.

E-Filing

Kung inyong iharap nang electronic (sa pamamagitan ng e-filing), dalawin ang aming e-filing page dahil iba ang mga tagubilin para sa mga Step 2 at 3.

Sa ibabaw

Dalhin ang original kasama ang mga copy sa Clerk's Office. Ibabalik ng clerk sa inyo ang mga copy, na nakatatak "Filed." Kailangan inyong babayaran ang singil pampagharap o ibigay ang inyong form pampaubaya ng singil.

 • Isusulat ng clerk ang petsa ng paglilitis sa court ukol sa inyong Notice of Hearing (GC-020). Petsa mo iyon para sa court. Huwag mong kaligtahan.

E-Filing

Kung inyong iharap nang electronic (sa pamamagitan ng e-filing), dalawin ang aming e-filing page dahil iba ang mga tagubilin para sa mga Step 2 at 3.

Sa ibabaw

Dapat "magpatalastas" sa tanging mga tao, kamag-anak, ahensya. Ibig sabihin nito sinumang 18 o mas matanda—HINDI kayo—ay dapat "maghatid" (magbigay) ng mga copy ng inyong mga form pangcourt alinman harapan o sa koreo sa tao at ahensyang iyon upang malaman nila na inyong hiniling na maging guardian ng bata. Dapat inyong gawain ito kahit na inyong inaakala na wala pakialam sila o tumututol sa inyo.

 • Basahin ang Information on Notification Requirements [kaalaman tungkol sa mga kinakailangan pangbabalita] (локальная форма PR-20) para sa mga kasong pang-guardianship. Pinagkakaloob nito ang impormasyon na kinakailangan na inyong malaman kung sino ang aabisuhan, at papaano.
 • Basahin rin What is "Proof of Service" in a Guardianship [ano ang "katibayan ng paghatid" para sa pagpangangalaga]? (Form GC-510) para sa higit pang impormasyon.
Mga pangkalahatang patakaran ang mga ito para sa paghatid ng inyong papeles pang-guardianship (pagbabalita)
 • Paghatid nang harapan sa: mga magulang ng bata, ang taong nangangalagang legal ng bata ngayon (kung mayroon), at ang bata (kung 12 o mas matanda ang bata) - kahit man lamang 15ng araw nauuna sa paglilitis.
 • Paghatid sa koreo sa: mga lolo/lola ng bata (kapwa sa panig ng nanay at tatay), mga kapatid, at kalahating-kapatid - kahit man lamang 15ng araw nauuna sa paglilitis. Hindi ninyo kailangang magkaloob ng pabalita sa mga step-sibling [anak ng ikalawang asawa ng inyong magulang].
 • Paghatid sa koreo sa County of San Mateo Children & Family Services [mga serbisyo pang anak & pamilya] - kahit man lamang 15ng na araw nauuna sa paglilitis.
  Human Services Agency

  Human Services Agency
  Director for Children and Family Services
  1 Davis Drive
  Belmont, CA 94002

 • Paghatid sa koreo sa California Department of Social Services [kagawaran pangserbisyo pangkawang-gawa] kung hindi kayo kamag-anak ng bata sa pamamagitan ng dugo, pagkasal, o pag-ampon. Sinumang kahit man lamang 18ng taóng edad o mas matanda—HINDI kayo—ay dapat magbunson ng copy ng mga form na inyong ihinarap na kahit man lamang 15ng araw nauuna sa paglilitis ng court sa:

  State Department of Social Services
  Director of Social Services
  744 P Street
  Sacramento, CA 95814

Kung hindi ninyo alam kung nasaan ang isang tao, kailangang hanapin ninyo sila at pagkatapos hilingin sa court na ipasulong ang inyong kaso na hindi nagbabalita sa kanila. Mag-click sa mga tip [payo] upang hanapin ang sinuman (website ng mga California Court)

Para sa mga kamag-anak na inyong hindi mahanap:
 • Isulat ang lahat na inyong sinubukan upang hanapin sila, na kasama ng mga detalye kung sino ang inyong kinausap, mga petsa, at ano ang mga kinalabasan.
 • Pagkatapos, magharap ng Request to Dispense with Notice [hiling na hayaan ang pabalita] na kasama ang lahat ng mga detalye tungkol sa inyong pagsisikap na hanapin ang mga nawawalang kamag-anak. Hindi ito umiirial na form ng court, ngunit maaaring ninyong gamitin ang tularan na ito.
 • Iharap ang inyong Request to Dispense with Notice na may nakalakip na Order Dispensing Notice [utos na hayaan ang pabalita] (Form GC-021).
 • Kung pahintulutan ng judge ang inyong hiling, lalagdaan nila ang Order Dispensing Notice at maaari ninyong ipasulong ang inyong kaso na hindi na mag-aabiso sa (mga) nawawalang kamag-anak.

Sa ibabaw

 • Sa harapang paghatid, gaganapin ng naghatid at lalagdaan ang Proof of Personal Service Notice of Hearing [katibayan ng harapang paghatid ng patalastas ng paglilitis] (GC-020(P)) at pagkatapos ibibigay sa iyo.
 • Sa paghatid sa koreo, gaganapin ng naghatid at lalagdaan ang Proof of Service by Mail [katibayan ng paghatid sa koreo] sa page 2 ng Notice of Hearing (GC-020) at pagkatapos ibibigay sa iyo.
 • Iharap ang inyong mga katibayan ng paghatid sa clerk ng court bago ng inyong mga petsa pang-court.
 • Sa ibabaw

Ang sinumang sumasang-ayon at ayaw makatanggap ng patalastas ng petsa pang-court ay maaaring maglagda ng Consent to Appointment of Guardian and Waiver of Notice [pahintulot sa paghirang ng tagapag-alaga at paubaya ng patalastas] na bahagi ng GC-211. Hindi kayo kailangang magpatalastas sa sinumang naglagda sa bahaging ito ng Form GC-211, ngunit inyong kailangang iharap ang form sa court. Kung HINDI sila naglagda, kailangang inyong patalastasan sila, kahit na ika nila na sumasang-ayon silang maaari kayong maging guardian.

Sa ibabaw

Bago ng paglilitis sa court, maghihirang ng isang imbestigador ng court upang gumawa ng imbestigasyon at maghanda ng nakasulat na ulat para sa judge. Mag-imbestiga lamang ang imbestigador ng court ng inyong kaso kung kamag-anak kayo ng bata. Kung HINDI kayo kamag-anak, isasangguni ng court ang inyong kaso sa Children & Family Services ng San Mateo County at sila ang gagawa ng imbestigasyon, ngunit magkahawig ang mga hakbang.

Gagawain ng imbestigador ng court:
 • Dadalawin ang tahanan kung saan nakatira ang bata;
 • Magpapanayam sa bata at minumunkahing guardian.
 • Magpapanayam sa mga magulang at ibang kamag-anak, kaibigan, o taong may impormasyon tungkol sa menor de edad na bata, kung kinakailangan;
 • Pag-aralan ang mga papeles tungkol sa bata (kagaya ng mga record pampaaralan at pampaggagamot); at
 • Magawa ng background check [pagsiyasat ng karanasan] ninyo at lahat ng mga may-edad na na nakatira upang tingnan kung mayroon ang sinuman sa inyo ng record ng pagpapabaya o abuso o criminal.
Bago kayo mahirang bilang guardian, gustong malaman ng imbestigador ng court kung:
 • May tamang pangangailangan ng guardianship o kung dapat nasa mga magulang ang bata.
 • Kung dapat isangguni ang kaso sa ibang ahensya, kagaya ng San Mateo Human Services Department [kagawaran ng mga serbisyo pangtao].
Kung iniisip ng imbestigador na kailangan ng bata ng guardianship, titingnan nila ang:
 • Saan titira ang bata;
 • Saan mag-aaral ang bata;
 • Ang kalagayan ng inyong pamilya (kabilang ang lahat ng mga kasapi sa sambahayan);
 • Mga usapin pampangangalang pangkalusugan (kabilang ang mga problema pangkalusugang pag-iisip); at
 • Pagdadalaw ng mga magulang, kapatid, ibang kamag-anak.

Kung sapat ang tanda at gulang ng bata, maaaring kausapin rin sya ng imbestigador tungkol sa guardianship.

Sa ilang kalagayan, maaaring ipayo ng imbestigador ng court na maghirang ang court ng attorney na mangatawan sa bata. Babayaran ang Attorney ng court.

Ibubuod ng ulat ng imbestigador ng court ang lahat na impormasyon para sa judge at may:
 • Impormasyon at mga pagpayo tungkol sa inyong kaso;
 • Anumang pagkabahala na maaaring mayroon ang imbestigador ng court tungkol sa guardianship; at
 • Anumang ibang pagpayo na inaakala ng imbestigador ng court na makakatulong, kagaya ng pagtasa, pamamagitan, o madaliang pagsusulit (kung kailangan).

Sa ibabaw

Dumalo sa inyong paglilitis sa tamang oras. Nasa inyong Notice of Hearing (GC-020) ang petsa, oras at silid ng inyong paglilitis.

Isama sa inyong paglilitis:
 • Ang bata, kung 12ng taóng edad o mas-matanda;
 • Order Appointing Guardian or Extending Guardianship of the Person [utos naghihirang ng tagapag-alaga o pinatatagal ang pagpangangalaga sa tao] (GC-240);
 • Letters of Guardianship [mga kasulatan tungkol sa pagpangangalaga] (GC-250); at
 • Lahat ng ibang papeles ng court.

Sa ibabaw

Kung papayag ang mga magulang ng bata sa guardianship, maaaring iutos ng judge ang guardianship kung kailangan o angkop. Kung tututol ang 1 o parehong magulang sa guardianship, iuutos lamang ng judge ang guardianship kung:
 • Makakasamâ sa bata ang mamalagi sa 1 o parehong magulang, AT
 • Nasa pinkamahusay na pakinabang ng bata ang guardianship.
Kung sumasang-ayon ang judge na maaari kayong maging guardian:
 • Lalagdaan ng judge ang inyong Order Appointing Guardian or Extending Guardianship of the Person (GC-240), and
 • Maglalathala ang clerk ng Letters of Guardianship (GC-250) na kaliangang inyong lagdaan.

Sa ibabaw

Dalhin ang inyong Order Appointing Guardian or Extending Guardianship of the Person (GC-240) at Letters of Guardianship (GC-250) sa Clerk's Office upang patibayan at iharap sila.

Kumuha sa clerk ng court ng kahit man lamang 1ng NAPATIBAYANG COPY ng Letters of Guardianship para sa bawat tao o entidad na magkakaroon ng kinaugaliang pakikiugnay sa bata. Halimbawa, kung pareho kayong mag-aswang hinirang na mga guardian ng bata, dapat magtago kayong pareho sa inyong bag o pitaka sa lahat ng oras isang copy ng Letters of Guardianship. Kung pumapasok ang bata, dapat rin mayroon ang paaralan ng napatibayang copy ng mga sulat. Sa ganitong paraan, kung sisipot ang mga magulang ng bata upang subukang hakutin ang bata, maaaring ipakita ng guardian o paaralan na hinirang kayo ng court na guardian

Sa ibabaw

Sa sandali ng inyong paghirang bilang guardian, may itatakdang petsa ng taunang pag-review. Aatasan kayo ng court na gumawa at ibalik an isang Confidential Guardianship Status Report [linim na ulat ng katayuan ng pagpangangalaga] (GC-251) sa court.

 • Pag-aaralan ang naganap na ulat ng katayuan. Kung walang problema, magpapatuloy ang guardianship hanggang ihinto o baguhin ng court o bilang batas (halimbawa, kapag naging 18 ang menor de edad). Dapat magganap nang taunang ang ulat ng katayuan at ibalik bawat taon.
 • Kung inyong hindi ipadala ang ulat ng katayuan, maaaring taggalin kayo bilang guardian.
 • Paminsan-minsan, gusto ng court ng higit pang ulat ng katayuan o aatasan kayong kausapin ang judge. Kung may anumang pagkabahala ang court, maaaring subaybayan ng judge ang inyong kalagayan.

Sa ibabaw

Paminsan-minsan, may kagipitan, at kailangan ihanda ang guardianship nang madalian. Halimbawa:
 • Kailangan ng bata ng kaagarang paggagamot at hindi sapat ang Affidavit ng Caregiver, o
 • Napatay ang mga magulang o nakaranas ng malubhang pinsala, nawalan ng kakayahan dahil sa paggamit ng alcohol o droga, o nagbabantang hakutin ang bata sa kasalukuyang tahanan (halimbawa, nakatira ang bata pangmatagalan sa lolo/lola) at hindi makakatulong ang police nang walang utos ng court.

Sa mga kagitpitang kagaya ng mga ito, maaari kayong humiling sa court na ihirang kayo bilang pansamantalang guardian. Kailangang magpakita kayo ng "good cause" [sapat na dahilang legal], na ibig sabihin na dapat mayroon kayong talagang sapat na dahilan upang humiling ng pansamantala guardianship. Hindi nangangahulugan na ituturing ng court na kagipitan nga dahil inyong inaakalang kagipitan iyon.

Kung nagharap kayo para sa pansamantala guardianship, kailangang din kayong maharap ng pangkalahatang guardianship nang kasabay, kaya inyong tiyakin na ganapin ang lahat ng mga form na nalista sa nauuna at hakbang 1.

Upang humiling ng pansamantala guardianship pangkagipitan:
 1. Ganapin:

  Lahat ng pangkalahatang pormularyo ng pangangalaga na nakalista sa hakbang 1, AT SAKA

  • Petition for Appointment of Temporary Guardian of the Person (GC-110) o (GC-110(P)) kung humihiling ng guardianship para sa taong iyon lamang,
  • Notice of Hearing (GC-020<) para sa kahilingan pampansamantalang guardianship,
  • Letters of Temporary Guardianship (GC-150) (iyon mga kwadrado sa itaas lamang, kasama ang inyong pangalan, address, pangalan at number ng kaso),
  • Declaration Re. Notice of Ex Parte Application [patalastas ng kahilingan ng isang panig] (локальная форма PR-9),
  • Ex Parte Application for Good Cause Exception to Notice of Hearing on Petition for Appointment of Temporary Conservator [kahilingan ng isang panig na may sapat na dahilang legal na ibukod ang patalastas ng paglilitis sa pakiusap ng paghirang ng pansamantalang tagakandili] (GC-112),
  • Order on Ex Parte Application [utos sa kahilingan ng isang panig] (GC-115), at
  • Order Appointing Temporary Guardian [utos na naghihirang ng pansamantalang guardian] (GC-140).

  Inyong tiyakin na sa inyong mga papeles, inyong pinababatid nang malinaw sa court kung mayroon sinuman (kagaya ng magulang, lolo/lola, o ibang malapit na kamag-anak o tagaag-ingat ng bata) na tumututol sa inyong pakiusap na mahirang na guardian.

  Self-Prep & File

  • Image
   Self-Prep & File

   Inyong tiyakin na sa inyong mga papeles, inyong pinababatid nang malinaw sa court kung mayroon sinuman (kagaya ng magulang, lolo/lola, o ibang malapit na kamag-anak o tagaag-ingat ng bata) na tumututol sa inyong pakiusap na mahirang na guardian.
 2. Gumawa ng kahit man lamang 3ng copy ng lahat ng inyong mga form.
 3. Iharap ang lahat ng inyong form sa Clerk's Office AT ientrega ang inyong hiling pampansamantala guardianship sa Probate Clerk's Office.
  • Iharap ang lahat ng inyong mga form para sa pangkalahatang guardianship sa Clerk's Office at dalhin ang inyong mga forms para sa hiling pampansamantalang guardianship sa Probate Clerk's Office para pag-aralan ng imbestigador ng probate court. Pinapayo na makipag-appointment kayo para pag-aralan ng imbestigador ng court ang inyong mga papeles bago ninyo ientrega ang mga ito sa clerk. Makipag-appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa Court Investigator's Office sa: 650-261-5068
 4. Iharap ang inyong hiling pampansamantalang guardianship sa Clerk's Office.

  Iharap ang inyong mga form sa Clerk's Office at pagkatapos makipagkita sa imbestigador pam-probate upang pag-aralan ang inyong hiling. Kung 12 o mas-matanda ang menor de edad na inyong sinusubukang makakuha ng guardianship, isama din ang menor de edad.

 5. Magpatalastas.

  Sa pinakamaraming kaso ng pansamantalamg guardianship sa San Mateo County, kailangang inyong patalastasan na humihingi kayo ng isang pansamantalang guardianship na hindi lalampas sa 10 a.m. sa araw ng court bago pag-aralan ng judge ang inyong hiling na ex-parte. Inyong napatalastasan, sa pamamagitan ng telephone, fax, harapan, o ilang ibang paraan, tungkol sa inyong hiling na ang:

  • Bata, kung sila ay kahit man lamang 12ng taóng gulang;
  • Mga magulang ng bata; at
  • Sinumang taong mayroong may-bisang utos para sa bata.

  Para sa bawat taong kailangang mapatalastasan, ganapin at iharap sa clerk ang Declaration Re. Notice of Ex Parte Application (локальная форма PR-9), na nagpapaliwanag kailan at papaano ninyo pinatalastasan sila tungkol sa hiling na ex-parte.

  Kung hindi ninyo napatalastasan ang isang tao tungkol sa hiling—dahil inyong hindi alam kung nasaan sila, o dahil maaaring mapanganib sa inyo o sa bata, o ibang talagang mahusay na dahilan—ipaliwanag iyon sa локальная форма PR-9, sa Item 4. Sa uulitin, tiyaking alam ng court kung mayroon kayong namamalayang sinumang tumututol sa guardianship.

  Sa pinakamaraming pangkagipitang kaso, pag-aaralan ng court ang inyong hiling bilang ex parte. Ibig sabihin nito na walang paglilitis ng court, maliban sa akalain ng court na kinakailangan, at maaaring gawain ang mga utos pampansamantalang guardianship pagkatapos ng pag-aaral. Sundin nang maige ang mga patakarang local ng San Mateo Superior Court (Rule 4.77.14).

  Sa ilang kalagayan, magtatakda ang court ng petsa pampaglilitis para sa pansamantalang guardianship. Para sa mga kaso iyon, kahit man lamang 5ng araw nauuna sa petsa sa court inyong dapat ipagawa sa sinumang kahit man lamang 18 o mas matanda—HINDI kayo—na maghatid nang harapan ng Petition for Appointment of Temporary Guardian of the Person (GC-110(P)) at Notice of Hearing (GC-020), sa:

  • Bata, kung sila ay kahit man lamang 12ng taon gulang;
  • Mga magulang ng bata; at
  • Sinumang taong mayroong may-bisang utos para sa bata.

  Dapat ganapin at lagdaan ng tao na nagawa nito para sa inyo ang Proof of Personal Service of Notice of Hearing (GC-020(P)) at kasunod na ibigay sa inyo upang iharap sa court.

 6. Mamamalagi sa court o bumalik gaya ng tagubilin ng clerk o imbestigador upang mapag-aralan ang inyong usapin; o pumunta sa paglilitis ng court kung mayroon man.

  Sa karaniwan, pag-aaralan ang inyong usapin sa araw ding iyon (kaysa sa mag-i-schedule ang court ng paglilitis tungkol sa pansamantalang guardianship). Subalit, kung bigyan kayo ng court ng petsa sa court, dumalo sa paglilitis sa tamang oras. Nasa inyong Notice of Hearing (GC-020) ang petsa, oras at silid ng inyong paglilitis.

  Isama sa inyong paglilitis:
  • Ang bata, kung 12ng taóng edad o mas-matanda;
  • Order Appointing Temporary Guardian (GC-140);
  • Letters of Temporary Guardianship (GC-150); at
  • Lahat ng inyong ibang papeles ng court.
 7. Alamin ang pagpasya ng judge.
  Kung sumasang-ayon ang judge na maaari kayong maging guardian, tatanggap kayo ng:
  • Order Appointing Temporary Guardian (GC-140), at
  • Letters of Temporary Guardianship (GC-150

  Magtatakda din ang court ng paglilitis pangkalahatang guardianship nang 30ng araw sa hinaharap.

Sa ibabaw

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.